Потребителски казуси

Започвате работа, а радостта от професионалната реализация и очакванията за бъдещи доходи Ви стимулират да правите планове. Иска Ви се да почерпите близки и приятели …..да купите нов телевизор …. да отидете на мечтана екскурзия…. да вземете кредит за  жилище….

Всъщност, започването на работа е моментът, когато е добре да се замислим за това, кое е ценно за нас и какво искаме да постигнем в живота. И най-важното – да планираме как да го постигнем, без да изпадаме във финансови затруднения, които сами сме провокирали.

Още в началото на трудовата ни кариера трябва да започнем да се осигуряваме за пенсия, колкото и далечно да ни изглежда това време.

Не е разумно да започнете работа, без да сте сключили договор с Вашия работодател. Освен, че нарушавате закона, липсват гаранции за получаване на устно договореното възнаграждение, а и няма да бъдете социално осигуряван. Друг вариант, срещан в практиката, е да се сключи договор с работодател, но в него да е записана по-малка заплата от тази, която получавате в действителност. Това също е незаконно и едновременно неблагоприятно за вас, защото така се осигурявате върху по-нисък доход, което означава по-ниска пенсия, по-малки обезщетения, например за майчинство, по-труден достъп до кредит и т.н.

Най-удачният начин за уреждане на взаимоотношенията с работодателя Ви е трудовият договор. По този начин, ще се възползвате от редица права, гарантирани в трудовото законодателство.

Гражданският договор се сключва по повод изпълнение на конкретна дейност, обичайно е краткосрочен и имате по-ограничени права в сравнение с правата, които Ви дава трудовият договор.

На първо място, проверете във фиша за месечната Ви заплата. Там трябва да е отразено дали са извършени съответните плащания за социално осигуряване.

За да сте напълно сигурен обаче, че осигурителните Ви вноски са внесени, и работодателят Ви е направил всичко необходимо данните за осигуровките Ви да бъдат правилно отразени в регистрите на НАП, можете да проверите чрез портала за електронни услуги на интернет страницата на НАП –www.nap.bg –  в  «е-услуги с ПИК». Данните са достъпни след въвеждане на вашето ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК). В случай, че нямате такъв код – ПИК – можете да си извадите, като подадете съответното заявление в НАП. Ако установите, че наистина социалните осигуровки не са превеждани от работодателя Ви, трябва да сигнализирате в НАП.

Част от парите постъпват във фонд „Пенсии” на НОИ, откъдето се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери. Това е т.нар. І-ви стълб на пенсионното осигуряване, чрез който се осигурява изплащането на държавните пенсии.

Друга част от вноските се превеждат в избран от Вас универсален пенсионен фонд по Ваша лична сметка, наречена индивидуална партида. Това е т.нар. ІІ-ри стълб на пенсионното осигуряване и участието в него е задължително за всички работещи, родени след 1959 г. Натрупаните средства по партидата са за изплащане на Вашата допълнителна пенсия, след като придобиете право на това – навършите определена възраст и имате нужния стаж.

Всички работещи  при тежки условия на труд – І и ІІ категория – задължително  се осигуряват в професионален пенсионен фонд, а  родените след 31.12.1959 г. се осигуряват едновременно и в професионален, и в универсален пенсионен фонд.

Размерът на пенсията, която ще получавате, зависи от това колко средства имате по партидата. Затова е важно да се осигурявате на реалните си доходи. 

Продължете надолу за да видите отговорите на някои често задавани въпроси.

В рамките на 3 месеца от започване на работа, трябва да изберете универсален пенсионен фонд (и/или професионален), в който да започнете да се осигурявате и съответно да сключите договор с пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда. Важно е сами и навреме да направите своя избор, съгласно своите предпочитания и потребности.

Тъй като осигуряването в универсален пенсионен фонд е задължително, то дори и да не изберете фонд лично, ще бъдете служебно разпределен към някой от съществуващите. Може да разберете, в кой пенсионен фонд сте служебно разпределен от годишното извлечение за състоянието на индивидуалната Ви партида, което пенсионното дружество е длъжно да изпраща всяка година. Ако не сте получили такова извлечение, можете да направите справка в Националната агенция за приходите.

Дори и да ви изглежда сложно, си струва да обърнете внимание на този документ. В него се съдържа информация за Вашите пари!

От годишното извлечение можете да разберете как са управлявани парите Ви – каква сума имате по партидата (Вашата сметка), каква доходност е разпределена, какви такси и удръжки са събирани. Годишните извлечения се изпращат по пощата до всички осигурени лица до края на месец май. Затова трябва да уведомите пенсионното си дружество, в случай на промяна адреса на кореспонденция.

Можете да се прехвърлите в друг пенсионен фонд – универсален или професионален –две години след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение, а след това имате право да се прехвърляте в нов фонд веднъж годишно.

За да смените пенсионния си фонд, трябва да подадете нотариално заверено заявление за промяна на участието в някое от представителствата на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който искате да преминете. След което трябва да сключите договор с дружеството. За процедурата по прехвърляне не се дължи такса.

Единствено Вие имате право да решавате дали да се преместите в нов пенсионен фонд. Именно затова е въведено изискването за нотариална заверка на заявлението за прехвърляне. Ако сте били прехвърлени в нов пенсионен фонд или е започнала процедура за това без Ваше знание и съгласие, сигнализирайте за проблема чрез жалба в КФН или прокуратурата.

Промените в Кодекса за социално осигуряване, които влезнаха в сила на 15 август 2015 г., Ви позволяват да се откажете от „втората“ пенсия в Универсален пенсионен фонд (УПФ) и да се осигурявате само в Държавното обществено осигуряване (ДОО). След като започнете работа в рамките на три месеца трябва да изберете универсален пенсионен фонд или служебно ще бъдете разпределен в някой от деветте. След това може да се откажете да се осигурявате в него и вноската Ви да бъде пренасочена към ДОО.  За целта трябва да подадете заявление в регионалния клон на НАП по местоживеене. Тези осигуровки се събират в Сребърния фонд, защото след време отново може да решите да прехвърлите вноските си към частен фонд, но вече трябва да е минало поне една година от прехвърлянето ви от УПФ към ДОО. Трябва да знаете, че такива промени може да правите до 5 години преди да настъпи възрастта Ви за пенсиониране.

Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на пенсионна възрастта и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване.

От 01 януари 2022 г. действат други срокове за упражняване на това право:
- от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1.

Такива ситуации съпътстват живота ни – от повреда на автомобила до неочаквано уволнение… И е важно да сме подготвени за тях.

В наше време никой не е гарантиран срещу безработица. Дори и да получавате обезщетение за безработица, то е за определен период. А липсата на редовен доход, може да се отрази тежко върху Вас и семейството ви. Специалистите съветват средствата в „аварийния фонд“ да са в размер най-малко на 3 до 6- месечния ви обичаен доход.

Можете да подсигурите допълнително себе си и семейството си като използвате някои от най-разпространените финансови продукти – животозастраховки, допълнителните здравни осигуровки, осигуряване в доброволен пенсионен фонд.  Допълнително предимство на тези финансови продукти е възможността да ползвате данъчни облекчения.