Моето жилище

Домът е мястото, където се „случва“ животът ни или поне голяма част от него… Шумната игра на децата, от която не можем да чуем новините …Спорът с половинката за цвета на плочките в банята… Разговорите с приятели… Уханието на мамините гозби… 

Повечето хора споделят изконната мъдрост, че да съградиш дом, в който да отгледащ децата си, е сред най-важните начини да осмислиш живота си. Наистина, покупката на жилище е сред най-важните житейски и финансови решения. И ако се налага да вземете кредит, то предварително трябва да прецените дали сте в състояние да изпълнявате този дългосрочен финансов ангажимент. Помислете и за разходите за ремонт и обзавеждане.
За повечето от нас жилището е дългосрочна инвестиция и това налага да планираме добре финансите си, за да не изпаднем в сериозни материални затруднения. А те могат да бъдат предизвикани не само от загуба на работа и доход, но и от други непредвидими събития като например, пожар, земетресение, или наводнение от горния етаж. Всеки може да си представи колко ще му струва да ремонтира жилището си след подобни проблеми и как разходите ще се отразят на семейния бюджет.
Да застраховате имуществото си е подходящ начин да защитите финансово себе си и семейството си в случай на непредвидено събитие.

Въпреки, че смятаме дома си за основна ценност, на практика, рядко се замисляме за ползата от застраховките „Домашно имущество“. Правим го основно, когато видим по новините репортажи за поредните природни бедствия, за разрушени домове и човешки трагедии.

Над 90% от нас живеят в собствено жилище, но само около 18% от имотите са застраховани. За сравнение, в ЕС над 90% от жилищата са застраховани.
Могат да се дадат различни обяснения – от убеждението, че „това не може да ми се случи“ до „нямам излишни пари“….
Всъщност, неприятности могат да се случат на всеки – от пожар, земетресение или счупени по време на градушка прозорци, до кражба на имущество.

Те наистина са многобройни – от природни катастрофи, пожар, до кражба на имущество.
Най-често, застраховките включват един основен пакет покрити „рискове“, обхващащ събития като пожар, авария на ВиК, експлозия, имплозия, удар от летателно тяло, природни бедствия като буря, ураган, градушка, проливен дъжд, увреждане от сняг и лед, падащи предмети, вследствие на буря, удар от превозно средство или животно, и други.
Към този „основен пакет“ можете да добавяте допълнителни „рискове“, т.е. да се подсигурите срещу кражба с взлом, грабеж, вандализъм и други. Застрахователите предлагат обичайно и гражданска отговорност към трети лица за причинени им имуществени вреди, настъпили в резултат на застрахователни събития, покрити от полицата. Включването на тези рискове към покрието на полицата става срещу определена добавка към основната премия.
Поради голямото разнообразие на имуществени застраховки и различните рискове, които покриват, преди да закупите полица трябва да се запознаете внимателно с условията по нея и с покритите рискове, за да не останете разочаровани от избора си. Например, може да се окаже, че застрахователят няма да плати обезщетение за напуканите по време на земетресение стени на апартамента, защото този риск не е бил включен в полицата.

Природни бедствия като наводнение и земетресение в повечето случаи се предлагат от застрахователите като допълнителни рискове, които могат да бъдат добавени към застрахователното покритие срещу добавка към премията. Премията за риска „земетресение” се определя и според земетръсната зона, в която се намира застрахованото имущество и може да варира значително. Територията на България е разделена на пет земетръсни зони.
„Мазилката на някои от стените в апартамента ми падна по време на скорошното земетресение. Имаме имуществена застраховка и тя включва земетресение. Щетите са оценени на 700 лв., но застрахователят отказва да ми плати обезщетение, като се позовава на клаузата за самоучастие. Има ли право на това?
Антоанета, 36 г., администратор
„Проверете отново условията по полицата си. Вероятно в нея е включена клауза за самоучастие. Това, на практика, означава, че Вие участвате с определена сума или до определен процент в размера на обезщетението. Например, ако процентът на самоучастие е 2%, а застрахователната сума по полицата е 40 000 лв., то щети до 800 лв. (2% от 40 000 лв.) не се поемат от застрахователят, а от Вас. При по-големи щети, разпределението е както следва: 2% или 800 лв. се поемат от Вас, а застрахователят покрива разликата до пълния размер на обезщетението. Така например, ако щетата Ви е 1 000 лв, застрахователят ще Ви изплати разликата над 800 лв., или 200 лв. 
Обичайно, застраховките с клауза „самоучастие“ са с по-ниска цена, поради разпределения риск. Внимателно четете общите условия, тъй като ако в тях фигурира клауза „самоучастие“, Вие не можете да откажете включването ѝ в полицата.“

Отговорът основно зависи от това на каква сума и срещу какви рискове искате да застраховате дома си. Но е важно да знаете, че на пазара се предлагат напълно достъпни за повечето хора застраховки „Домашно имущество“ – струват около 15-55 лв. за една година. Най-често това са т.нар. имуществени застраховки срещу „първи риск“.

Добре е да проверите дали полицата, която искате да купите е с условие „първи риск“. То означава, че застрахователят поема отговорност за обезщетяване в пълен размер на понесените загуби в резултат на първото застрахователно събитие през периода на застраховката, но в рамките на застрахователната сума. Ако сте получили обезщетение по тази застраховка, застрахователната сума се намалява със сумата на обезщетението и условието „първи риск“ отпада. При следващи събития по време на срока на застраховката, евентуалното обезщетение се изчислява, като се отчита съотношението между остатъка от застрахователната сума и действителната стойност на имуществото.

Разбира се, ако предпочитате да избегнете условието „първи риск“ и искате да застраховате дома си на реалната му стойност, то можете да избирате сред множеството варианти на стандартната застраховка „Домашно имущество“. При закупуване на полицата, най-често Вие сами определяте на каква сума искате да застраховате имуществото си. Добре е тази сума да отговаря на реалната му стойност. Така, при събитие, покрито от полицата, ще Ви бъде изплатено обезщетение, с което може да си купите същото по качество, вид и състояние имущество.
Цените на тези застраховки зависят от застрахователната сума на имуществото (движимо и недвижимо), покритите рискове, периода на полицата. Отичат се също и рисковите обстоятелства, например, къде се намира имотът – има разлика дали е в оживен град или безлюдна местност. Важно е също дали имотът има алармена инсталация, как по друг начин е обезопасен.

  • Трябва да предприемете всички необходими мерки за ограничаване на щетите, ако това е възможно. Например, при наводнение от повреда на ВиК инсталация се опитайте да спрете водоподаването в имота, при пожар можете да положите усилия да го потушите или ограничите, докато пристигнат пожарникарите. В случай, че се налага да направите разходи за ограничаване на щетите при събитие, застрахователят е длъжен да Ви обезщети за тях, ако сте действали с необходимата грижа (на добър стопанин),  дори усилията Ви да са останали напразни.
  • В зависимост от събитието (пожар, наводнение, експлозия на съд под налягане, кражба, вандализъм и т.н.) уведомете незабавно съответните компетентни органи – противопожарна служба, РУ на МВР.
  • Уведомете в срок своя застраховател. В общите условия на полицата Ви са указани сроковете, в които трябва да го направите. Обикновено, застрахователната компания се уведомява в рамките на 24 часа или първия работен ден от узнаването на събитието.
  • Запазете състоянието на увреденото имущество, не се опитвайте да го поправяте или възстановявате в придишния му вид, докато не бъде извършен оглед от застрахователя и ако се налага от съответния компетентен орган.
  • Застрахователният оглед се извършва от вещи лица. Съставя се опис на констатираните щети, въз основа на който се изчислява дължимото обезщетение. Добре е внимателно да се запознаете с направения опис.