Застраховка Каско на автомобила

Най-общо застраховката Каско осигурява защита при рискове като:

  • Пожар или експлозия, авария, случайно събитие или природно бедствие (буря, ураган, градушка, наводнение, гръм, мълния, свличане или срутване на земни пластове, сняг, лед и други);
  • Неблагоприятно събитие, резултат от сблъсък на МПС с друго превозно средство, хора, животни, падащи предмети, препятствия и свлачища;
  • Умишлено злодеяние: в това число - въздействие от трети лица; химична или механична вреда; кражба на цялото МПС; грабеж;
  • Неправомерно отнемане (противозаконно отнемане) с намерение за ползване на МПС, в това число и предизвикани щети.

Обемът и видът на покритите рискове зависят от вида на застраховката. Застрахователните компании предлагат различни разновидности и комбинации на Каско, така че е добре да проверите коя от тях отговаря в най-пълна степен на нуждите Ви. Все пак, могат да се разграничат две базисни застраховки Каско – частично и пълно. Рисковете, които всеки един застраховател покрива, както и изключенията от покритие, са предмет на сключения договор.

Обикновено териториалният обхват на застраховката „Автокаско” включва само щети, нанесени на територията на страната. Ако застрахованият има полица пълно Автокаско, то може да поиска разширение на обхвата, като доплати върху застрахователната премия.

Действителната стойност на автомобила се определя към датата на сключване на полицата, отчитат се данните за марката и модела на автомобила, година на производство и други технически характеристики.

Застрахователят изплаща обезщетение до размера на вредата от настъпилото застрахователно събитие, но не повече от застрахователната сума. В размера на обезщетението могат да се включат и някои допълнителни разходи, като например разходи за транспортиране на увредения автомобил, ако не е в движение.

Критериите на застрахователите по отношение на признаване на застрахователната претенция и по определяне на размера на обезщетението са близки, но не еднакви. Затова всеки, който иска да сключи тази застраховка, трябва предварително да се запознае с конкретните условия по нея. След всяка платена от застрахователя щета е добре да доплатите към внесената от Вас премия сума в размер на 10% от изплатеното ви обезщетение. Така си гарантирате, че всяка следваща щета ще бъде оценявана по договорената застрахователна сума.  Ако не го направите, при нова щета застрахователят ще Ви плати от 10 до 20% по-ниско от калкулираното обезщетение.

При този вид застраховки застрахователното обезщетение може да се определи по експертна оценка, изготвена от експерти на застрахователя; по представени от застрахования оригинални фактури за извършен ремонт на увредения автомобил; чрез извършване на ремонт в официален сервиз за автомобила или в доверен сервиз на застрахователя. Условията, при които застрахователят възстановява вредите по автомобила чрез официален сервиз или доверен сервиз са изрично посочени в Общите условия към застрахователния договор. В повечето случаи застрахователите предоставят възможност за възстановяване на вредите в официален сервиз по отношение на нови автомобили, които са около 3-5 години от годината на производство. Най-често изборът на възможността за възстановяване на вредите в сервиз зависи от изричното уговаряне в застрахователния договор, респ. заплащането на съответната премия за това, както и от годината на производство на застрахования автомобил.

При завеждане на застрахователна претенция Вие имате право да заявите изрично пред застрахователя своето желание за начина, по който да бъде определено обезщетението, а именно: експертна оценка, по представени фактури, ремонт в официален сервиз или ремонт в доверен сервиз. В случай че желаете обезщетението да Ви бъде определено по експертна оценка или въз основа на представени от Вас фактури за извършен ремонт, то Вие имате задължение да представите пред застрахователя пълни и точни данни за банковата сметка, по която да Ви бъде изплатено застрахователното обезщетение.

След представяни на всички доказателства, необходими за установяване на основанието и размера на претенцията, застрахователят има задължението да се произнесе по предявената от Вас претенция в срок до 15 работни дни от датата, на която е представено последното доказателство. В случай че не сте представили всички доказателства по претенцията, застрахователят е длъжен да се произнесе по претенцията не по-късно от 6 месеца от датата на предявяване на претенцията.

От своя страна застрахователят има право да се произнесе по претенцията по един от следните начини: като определи и изплати размера на обезщетението или застрахователната сума (лимита на отговорност, изрично посочена в полицата) или като мотивирано откаже плащането.

В този случай имате право да подадете жалба пред съответния застраховател, в която да възразите срещу размера на изплатеното Ви застрахователно обезщетение. Застрахователят има задължение да Ви предостави писмена фактическа и правна обосновка на определения размер на обезщетението в 7-дневен срок.

Чрез застраховката „Злополука на местата” в превозни средства се осигурява на пътниците обезщетения за телесни увреждания или смърт, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Застраховат се всички места на автомобила, както и шофьорското място. Допълнително може да се сключи покритие за временна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука и медицински разноски вследствие на злополука.

Прочетете още за вашите права тук.