Застраховки Живот

Много и различни нужди могат да бъдат повод за сключването на застраховка Живот. Затова се предлагат и различни видове животозастрахователни продукти и по този начин потребителите могат да изберат вид застраховка, която отговаря на индивидуалните им изисквания и възможности.

Сред основните видове животозастраховки са: спестовни застраховки „Живот”; детски и женитбени застраховки; рискови застраховки „Живот”; смесени застраховки „Живот”; здравни застраховки; пенсионни /рентни/ застраховки; застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд; застраховка „Живот на кредитополучатели”.

Този тип застраховка обезпечава най-лошите сценарии като смърт при трудова злополука, смърт при професионално или общо заболяване, загуба на трудоспособност – временна или трайна, причинена от общо или професионално заболяване. Рисковата застраховка Живот обикновено е краткосрочна – 3-5 години.

Често към този тип застраховка се предлагат и пакет за допълнителни рискове, в това число разходи за лечение, транспортиране до лечебно заведение след злополука или разходи за болничен престой под формата на дневни средства, но също така и при инвалидност, причинена  вследствие на злополука. Потребителят има възможност да избира за каква сума желае да застрахова живота и здравето си и съответно, каква премия да плати.

При тази застраховка са налице два елемента – спестяване на средства и осигуряване на тези, които зависят финансово от застрахования при преждевременна смърт. Сумата по застраховката се изплаща безусловно – в случай на смърт на застрахованото лице, средствата получават неговите наследници, а ако лицето преживее срока по полицата, сумата се изплаща лично на него. Поради спецификата си тази застраховка обикновено е дългосрочна – може да се сключи за период от 3 до 20 години.

Този вид животозастраховка покрива основни рискове за живота и здравето – смърт и трайна нетрудоспособност от злополука и едновременно с това дава възможност на потребителя да се възползва от предимствата на инвестиране в различни финансови инструменти. Това става като спестовната част на застрахователната премия се влага в инвестиционни фондове, избрани от потребителя. Доходността, получена от инвестициите, се разпределя върху спестовната част на застраховката.  След изтичане на срока на застраховката, при липса на застрахователно събитие, на застрахования се изплаща договорената застрахователна сума и допълнително разпределената доходност.

Тази застраховка е свързана с настъпването на определено условие /определена възраст или след изтичане на срока на договора/, след което на застрахования се изплаща за определен срок или безсрочно определената с договор рента. Застраховката може да бъде сключена лично или в полза на друго лице. Има няколко основни вида рентна застраховка в зависимост от начина на плащане на рентата:

- Пенсионна застраховка с еднократна премия с наследяване на пенсията;

- Пенсионна застраховка с еднократна премия без наследяване на пенсията;

- Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските с наследяване на пенсията;

- Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските без наследяване на пенсията.

Те зависят от множество фактори като вида и срока на застраховката, покрити рискове и други. От съществено значение е нивото на риск, което поема застрахователят, т.е. вероятността да се случи застрахователно събитие, за което той дължи обезщетение.

С други думи, ако имате вредни навици, например пушите, и имате опасна професия, то сигурно ще плащате по-висока премия по застраховката, от непушач, който работи в офис.

Като правило застраховките Живот са подходящи за хора, които имат семейство или близки, зависими от доходите им. Разбира се, всеки би могъл да се възползва от този финансов продукт, особено като се отчетат данъчните облекчения, свързани с притежанието на животозастраховка.

Оптималният вариант е да се купи полица, когато сте в добро здраве. Това е и финансово най-изгодния момент за Вас.

Важно е да не се прикриват обстоятелства около здравето или професията при сключване на застраховката, защото това може да доведе неблагоприятни за Вас последици – например, прекратяване на полицата от страна на застрахователя, отказ за изплащане на обезщетение или частично изплащане на обезщетение в случай на покрито застрахователно събитие.

Хората със застраховката Живот могат да ползват данъчни облекчения. Част от дохода Ви – до 10% от данъчната основа - може да е необлагаем, ако се използва за плащане на вноски по застраховката. Годишната данъчна основа е тази част от вашия доход, върху която се начислява данък. Тя се определя, като облагаемия Ви доход (брутното Ви възнаграждение) се намали със сумите на удържаните от работодателя Ви задължителни осигурителни вноски, които са за Ваша сметка.


Разберете повече какви са Вашите права.