Застраховки „Отговорности“

Основните видове са „Професионални отговорности“, „Обща гражданска отговорност“, „Отговорност на работодателя“, „Притежатели на огнестрелно оръжие“, „Отговорност на хотелиера и ресторантьора“, „Отговорност на спедитора“, „Отговорност на превозвача“, „Отговорност на туроператора“, „Отговорност на продукта“.

Тя покрива гражданската отговорност на застрахования /в т.ч. ръководни органи на застрахования, както и служителите на трудов договор от всички категории персонал/ за имуществените и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската му дейност.

Застрахователят покрива и разноските по граждански дела срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, както и разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията са му останали безуспешни.

Най-често това са задължителни застраховки на професионалната отговорност. Задължения за такива застраховки са въведени за лица упражняващи професия или дейност, която представлява особена опасност, или от която могат да произтекат вредни последствия за трети лица. Задължения да сключат и поддържат застраховка на професионалната си отговорност имат:

- Адвокати;

- Нотариуси;

- Лекари и медицински персонал;

- Дипломирани експерт-счетоводители;

- Туроператори;

- Проектанти, архитекти, инженери или независими строителен надзор;

- Застрахователни брокери;

- Агенти по продажба на самолетни билети.

Тази застраховка задължително се сключва за лица, които притежават и използват огнестрелно оръжие по повод своите служебни задължения и за лица, които го използват за самоотбрана. Може да бъде сключена както за физическо лице във връзка с неговото лично оръжие, така и от работодател за негови служители, ползващи оръжие за охрана.

Полицата покрива отговорността от причиняване на имуществени и неимуществени вреди на трети лица, във връзка с използването на огнестрелно оръжие при осъществяване на охранителна дейност, охрана и самоотбрана.

Застраховката „Отговорност на работодателя” покрива отговорността на работодателя за вредите, причинени на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор. Застрахователната защита обхваща разликата между причнените имуществени и неимуществени вреди на работниците и служителите на застрахования вследствие на трудова злополука и обезщетението и/или пенсията по обществено осигуряване.

Застраховката осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на транспортирането му. Обикновено се предлага стандартно покритие, което по желание на клиента може да бъде разширено и да обхване отговорността на превозвача за увреждане на контейнер и контейнерно оборудване, в резултат на пътно-транспортно произшествие, пожар или природни бедствия. Могат да се включат и покриване на разходи за спасяване на товара, включително складиране до 48 часа, в резултат на пътно-транспотно произшествие, както и разходи за оглед от аварийни комисари.

Застраховката „Отговорност на продукта” покрива гражданската отговорност на застрахования за имуществените и неимуществени вреди, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обращение.