Застраховки Финансови рискове

Правят се и застраховки на търговски кредити. Тези застраховки покриват риска на търговец по смисъла на Търговския закон от спиране на плащания, изпадане в неплатежоспособност и последваща несъстоятелност на негов контрагент. Обезщетението е равно на дължимата сума след приспадане на уговореното самоучастие.