Имуществени застраховки

Основните видове имуществени застраховки са „Домашно имущество“, „Индустриален пожар“, „Грабеж, кражба, вандализъм“, „Прекъсване на дейността“, „Електронно оборудване“, „Пожар и природни бедствия“. 

Най-общо, това са: пожар, включително последиците от гасенето на пожара, експлозия на съд под налягане, природни бедствия като буря, ураган, градушка, авария на ВиК, вандализъм, кражба с взлом, удар от летящ предмет, наводнение, земетресение и други. 

Цената на застраховката (застрахователната премия) се определя от застрахователя и зависи от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката. Застрахователят носи отговорност до нейният размер при настъпване на щети с изключение на случаите на надзастраховане. Сумите могат да бъдат актуализирани по време на действие на полицата.

С нея се застрахова както недвижимо, така и движимо имущество.

  • Недвижимото имущество са жилищни, вилни, стопански сгради, други постройки и съоръжения;
  • Към движимото спадат общо обзавеждане, битови електроуреди, бяла и черна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството с висока стойност, луксозни и скъпи предмети.

Най-често, основното покритие на полицата „Домашно имущество“ включва рискове като пожар, авария на ВиК,  експлозия, имплозия, удар от летателно тяло, природни бедствия като буря, ураган, градушка, проливен дъжд, увреждане от сняг и лед, падащи предмети, вследствие на буря, удар от превозно средство или животно и други.

Към основното покритие могат да се добавят и допълнителни рискове като злоумишлени действия на трети лица, късо съединение или токов удар, кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм. Застрахователите предлагат и включването на гражданска отговорност към трети лица и покриват случаи като, например, наводняване апартамента на съседите. Новозакупено имущество може да бъде включено към застраховката, като за това е нуждо да се информира застрахователят и да се доплати съответната премия.

Пари, произведения на изкуството, бижута се застраховат със специални изисквания. Задължително условие е парите, бижутата и други ценни предмети да се съхраняват в трайно прикрепена каса, а за произведенията на изкуството се изисква оценка от компетентен оценител.

Катастрофичните рискове като земетресение и наводнение се предлагат от застрахователите като допълнителни рискове, които могат да се добавят към покритието на полицата срещу допълнително заплащане. Премията за риска „земетресение” се определя основно според земетръсната зона, в която се намира застрахованото имущество и може да варира значително. Територията на България е разделена на пет земетръсни зони.

Съществува практиката, застрахователите да уговарят процент на самоучастие при земетресение. Самоучастие (франшиз) означава, че застрахованото лице участва в размера на обезщетението в определен процент или определена сума. Участието е безусловно или условно и размерът му трябва да бъде уговорен в застрахователната полица.

Условието „първи риск“ означава, че застрахователят поема отговорност за обезщетяване в пълен размер на понесените загуби в резултат на първото застрахователно събитие през периода на застраховката, но в рамките на застрахователната сума.  Застрахованият избира сам застрахователната сума съобразно предложените от застрахователя пакети.

Ако сте получили обезщетение по тази застраховка, застрахователната сума се намалява със сумата на обезщетението и условието „първи риск“ отпада. При следващи събития по време на срока на застраховката, евентуалното обезщетение се изчислява, като се отчита съотношението между остатъка от застрахователната сума и действителната стойност на имуществото.

Основното при тази застраховка е, че може да застраховате имуществото си на действителната му стойност, а не до определени от застрахователя лимити. Така, в случай на застрахователно събитие, ще Ви бъде изплатено обезщетение, с което може да си купите същото по качество, вид и състояние имущество.

При имуществените застраховки е налице условието, че застрахованият трябва да полага грижи за имуществото си. Ако то е увредено умишлено или поради груба небрежност, то застрахователят е в правото си да откаже изплащане на обезщетение. Например, ако поради разсеяност сте забравили включена печка и така сте предизвикали пожар, то щетите няма да бъдат покрити от застрахователя.


Разберете повече какви са Вашите права.