За нас

Основната мисия на Комисията за финансов надзор е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Защита на потребителите на небанковите финансови услуги е основен приоритет на КФН!

Изпълнявайки основния си приоритет, Комисията за финансов надзор създаде тази страница – “Твоите финанси”, за да публикува важна информация, предназначена за широката общественост, с цел по-ефективно осъществяване политиката за защита на потребителите.

В “Твоите финанси” може да намерите информация за основните финансови продукти, за функционирането на трите пазара в небанковата финансова сфера, да научите какви са правата на потребителите. Описани са конкретни потребителски казуси – какво да правите със старата си бонова книжка, какво трябва да знаете когато започвате работа, какво трябва да направите когато имате автомобил, как да инвестирате, как да управлявате парите си…

Освен това можете и да проверите финансовите си знания. Създали сме специален финансов тест и всеки може да провери каква оценка ще получи, когато го попълни. Оценките са като в училище – от 2 до 6.

Този сайт не само предоставя информация, той обучава.

Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване. Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание.

Регулаторна  дейност

Обхваща изготвянето и приемането на наредби и инструкции, предвидени в законите, издаване на указания и инструкции относно прилагането и тълкуването на кодексите и законите, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане във връзка с осъществяване на финансовия надзор. Регулирането на дейността на участниците на пазара е съобразено с европейските норми и практики. Българското законодателство в областта на капиталовия пазар, застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване е хармонизирано с основните европейски директиви и регламенти. Обичайно промените в законодателната рамка се налагат вследствие на промените на самата финансова система, навлизането на нови продукти и технологии или при установяването на недостатъци на действащата нормативна уредба.

Лицензионна дейност

В лицензионната си дейност комисията се ръководи от принципа на безпристрастност и прилагане на единен подход и критерии спрямо всички заявители. Комисията извършва проверка на документите, приложени към постъпилите заявления за издаване на разрешение или за изменение на вече издадено решение, с оглед на съответствието им с нормативните изисквания. Установява дали са представени всички изискуеми документи и информация и се проверява дали са спазени законовите ограничения към дадено лицензионно производство, като например:

– размер и структура на капитала;

– произход на средствата, с които са направени дяловите вноски;

– наличие (липса) на свързаност между физически и/или юридически лица в съответствие с нормативните разпоредби;

– изисквания към членовете на управителни и контролни органи и други специални изисквания.

Надзор

Чрез общия и финансов надзор върху дейността на поднадзорните лица се следи спазването на законовите изисквания, финансовото състояние на дружествата и достоверността на предоставяната от тях информация.

Комисията осъществява надзорна дейност посредством дистанционен контрол и проверки на място върху дейността на лицензираните участници на пазара. Целта на осъществяваната от КФН контролна дейност е предотвратяване и преустановяване на закононарушения с оглед осигуряване защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Санкции

При констатиране на нарушения от страна на поднадзорните лица комисията прилага принудителни административни мерки. Те включват издаване на препоръки относно предприемане на конкретни действия, глоби или имуществени санкции.

Адрес: 1000 София, ул. “Будапеща” 16
централа: 02 9404 999

Връзки с обществеността: 02 9404 789

e-mail: press@fsc.bg

Информационен център:
Безплатен телефон: 0800 40 444
Работно време на информационния център: 9:00-17:30 часа

Подаване на жалби и документи:
e-mail: delovodstvo@fsc.bg
Работно време на деловодството: 9:00-17:30 часа