В областта на застраховането

”За установяване на фактите и обстоятелствата по жалбата, Комисията за финансов надзор (КФН) е изискала от ЗАД „Застраховател” АД да представи документи и обяснения, които са необходими на КФН за изясняване на случая.
Законовите разпоредби изискват застрахователят да определи и изплати размера на обезщетението или застрахователната сума, или мотивирано да откаже плащането в срок от 15 дни от представянето на всички доказателства.
Установено е, че конкретния случай ЗАД „Застраховател” АД е спазило регламентирания от закона 15 дневен срок.
В случая е налице гражданско – правен спор относно предявена от лицето претенция, който е извън компетенциите на КФН и който следва да бъде отнесен за разглеждане и решаване от компетентния съд съгласно действащото законодателство.
Уведомяваме Ви, че правата по договор за застраховка „Каско” се погасяват с тригодишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. …"