В областта на инвестициите

“Можете да получите информация дали притежавате или сте притежавали ценни книжа в „Публично дружество” АД чрез справка в „Централен депозитар” АД. Справката може да бъде направена от инвестиционен посредник. Списък на лицензираните инвестиционни посредници можете да намерите на интернет страницата на КФН.

От избрания инвестиционен посредник може да бъде получена информация за стойността на услугата, процедурата и необходимите документи.

Преди да се започне проверка за наличието на ценни книжа по сметка в „Централен депозитар” АД чрез инвестиционен посредник, следва първо да се установи дали дружеството фигурира в списъка на публичните дружества, воден от КФН. Тази информация е достъпна чрез интернет страницата на КФН.

След получаване на съответната информация от инвестиционния посредник, инвеститорът в случай, че има съмнения за нарушаване на правата му в качеството си на акционер в публични дружества, може да подаде сигнал в КФН.”