В областта на пенсионното осигуряване

"За установяване на фактите и обстоятелствата по жалбата Комисията за финансов надзор (КФН) е изискала от дружество „2“ да представи документи и обяснения, които са необходими на КФН за изясняване на случая.

С горепосоченото писмо дружество „2“ даде и обяснения за причините, поради които не е прекратило процедурата по промяна на Вашето участие.

В резултат от извършената проверка на документите, свързани със случая се установи, че действително в подаденото от Вас искане за оттегляне на заявлението липсва изписване на наименованието на пенсионноосигурителното дружество, до което е адресирано - в конкретния случай дружество „2“.

Конкретно, образецът на искането за оттегляне на заявление за промяна на участие/прехвърляне на средства, е уреден в Приложение № 5 към чл. 7, ал. 2 и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН. Видно от посоченото приложение, един от задължителните реквизити на искането е наименованието на съответното дружество, т.е. задължително изписване на адресата на документа.

С оглед гореизложеното, в конкретния случай не са налице основания за предприемане на надзорни мерки от страна на КФН спрямо дружество „2“.

В случай, че желаете да се осигурявате в друг универсален пенсионен фонд, а не в УПФ дружество „2“ можете да промените участието си по общия ред, като подадете заявление за промяна на участие, след изтичане на една година от прехвърлянето на средствата по индивидуалната Ви осигурителна партида в дружество „2“.