Инвестиции

Като акционер Вие имате:

  • Право на доход под формата на дивидент;
  • Право на ликвидационен дял в случай на фалит на дружеството;
  • Право на глас в общото събрание на акционерите. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание;
  • Право за получаване на информация за дейността на дружеството.

Основните видове акции биват обикновени и привилегировани.

Като притежател на обикновени акции, Вие имате всички изброени по-горе права. Обикновените акции дават право на съответстваща част от печалбата на дружеството, след изплащане дължимото на кредиторите и на държателите на привилегировани акции.

Притежанието на обикновени акции дава правото, но не гарантира получаване на дивидент. Изплащането на дивидент на акционерите е обвързано с печалбата на дружеството и управленските решения за начините за използване на тази печалба.

Обикновените акции се приемат като високорискова инвестиция.

При тях обикновено се гарантира фиксиран дивидент, който се изплаща преди този на обикновените акционери. Привилегированите акции също дават право на притежателите им да получават своя ликвидационен дял преди обикновените акционери, в случай на фалит на дружеството.

Дивидентът, най-общо, представлява част от корпоративната печалба на дружеството, която се разпределя между акционерите.

Дали дружеството ще разпределя дивидент за обикновените акции и какъв е неговият размер се решава от Общото събрание на акционерите и зависи както от финансовото състояние на дружеството, така и от инвестиционните му намерения.

Капиталова печалба представлява положителната разлика в цената, на която сте придобили дадени ценни книжа и цената, на която сте ги продали.

Всеки може да си купи акции от компании, търгувани на българската фондова борса или на други международни финансови пазари. За целта се използват услугите на лицензиран инвестиционен посредник вижте списъкът им тук. За ваша сигурност ви съветваме да се запознаете с  кампанията „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“.