Взаимни фондове

КИС е предприятие за колективно инвестиране, чиято единствената цел е колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи и действа на принципа на разпределение на риска.

  • Висока ликвидност - Дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
  • Данъчни облекчения - Такива се предоставят както на физически така и за корпоративни и инстуционални инвеститори, като реализираната доходност не се облага.
  • Устойчивост на инфлация - Взаимните фондове помагат на вашите спестявания да устоят на инфлацията.
  • Професионално управление - Предоставя на инвеститорите професионално управление
  • Диверсификация на инвестиции и спестявания - Взаимните фондове са ефективен инструмент за това да разпределяте Вашите спетявания в различен тип продукти, което ще Ви позволи да се възползвате от преимуществата на всеки един от тях.
  • Институционална сигурност - Дейността на взаимните фондове бива контролирана от Комисята за финансов надзор и други държавни институции. Активите на фонда се съхраняват в Банка-депозитар, която извършва проверка и контрол на тяхната дейност.
  • Достъп до специализирани пазари - Предлагат достъп до пазари, които в противен случай биха били затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.

Видовете взаимни фондове от нискорискови към високорискови са както следва: Фондове на паричен пазар, Фондове в облигации, Смесени консервативни фондове, Смесени балансирани фондове, Фондове в акции.

Инвестират предимно във високоликвидни активи – прехвърляеми дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и депозити в кредитни институции (банки).

Инвестират в облигации, като също включват и индексни фондове от облигации и гарантирани продукти, свързани с пазарни индекси от облигации.

Инвестициите в акции са ограничени до 20% от активите на фонда, като смесените фондове тип “консервативен”  инвестират също в индексни фондове от облигации и гарантирани продукти, свързани с пазарни индекси от облигации.

Инвестират в различни активи и на различни пазари, като делът на акциите в общите активи е средно между 20% и 50%.

Инвестират поне 50% от активите си в акции. Агресивните фондове също включват индексни фондове от акции и др.

Материалът е с информационен характер и нито една част от него не представлява препоръка или съвет за купуване или продаване на ценни книжа.