Доверително управление на личен портфейл

При доверителното управление клиентът избира вида инвестиционна стратегия, най-общо консервативна, балансирана или високорискова. Когато се определя стратегията, се отчитат финансовото състояние, специфичните цели, инвестиционен хоризонт и рисков профил на клиента. Въз основа на този анализ се създава индивидуален портфейл от финансови инструменти. Инвестиционният риск се поема от клиента.

Доверителното управление е подходящо за хора, които искат да инвестират големи суми във финансови инструменти, но нямат знанията или възможностите и времето да се занимават с това.