Инвестиционни дружества

Ликвидността на активите представлява тяхното свойство да бъдат придобити или продадени относително лесно срещу пари или срещу други активи.

Инвестиционните дружества могат да бъдат от отворен и от затворен тип.

Инвестиицонните дружества от отворен тип са колективни инвестиционни схеми от типа UCITS и техните акции могат да бъдат изкупувани обратно по всяко време. Капиталът на дружествата от отворен тип се променя постоянно и е равен на нетната стойност на активите. Могат да се търгуват както „на гише” и на фондова борса.

Дружествата от затворен тип не изкупуват обратно своите акции и капиталът им е постоянна величина. Те се търгуват свободно на фондовата борса.