Компенсаторни инструменти

Компесаторните инструменти биват три вида: Поименни компенсационни бонове, Жилищни компенсаторни записи и Компенсаторни записи.

Поименните компенсационни бонове са компенсаторни инструменти, които се издават като обезщетения на собствениците на земеделски земи, когато собствеността не може да се възстанови по друг начин.

Жилищните компенсаторни записи са компенсаторни инструменти, които се издават като обезщетения на собствениците на одържавени имоти, в частност жилищни имоти.

 

Компенсаторни записи са компенсаторни инструменти, които се издават като обезщетения на собствениците на одържавени имоти.

  • Компенсаторните инструменти дават право на участие в приватизацията и на придобиване на други имущества съгласно разпоредбите на някои специални закони. Законът за обезщетяване собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ) предвижда, че освен за придобиване на дялове и акции, собственост на държавата, компенсаторните записи (КЗ) и жилищно компенсаторните записи (ЖКЗ) могат да се ползват и при продажбата на държавни имоти и вещни права върху такива имоти.
  • Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи компенсационните бонове служат за участие в приватизацията, както и за участие в търгове за придобиване на земи от държавния поземлен фонд и на гори от горския фонд.

Компенсаторните инструменти се търгуват на фондовата борса, което дава възможност за продажбата им и съответно придобиването им на борсова, пазарна цена.

И в двата случая следва да се използват услугите на инвестиционен посредник, като такъв може да откриете на страницата на КФН. За ваша сигурност ви съветваме да се запознаете с  кампанията „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“.