Облигации

Основните видове облигации биват Държавни ценни книжа (ДЦК), Общински облигации, Ипотечни облигации и Корпоративни облигации.

Държавните ценни книжа са дългови инструменти, издадени и обезпечени от държавата. Те могат да се емитират само и единствено от Централната банка.

Основните видове ДЦК са: емитирани за управление на вътрешния държавен дълг, брейди облигации (издавани във връзка с преструктуриране на външния дълг), държавни дългосрочни облигации за покриване на загуби във финансовия сектор по време на структурни реформи.

Общинските облигации се издават от общините, като обикновено средствата се използват за реализиране на инфраструктурни и благоустройствени проекти, покриване на общински разходи и др.

Ипотечните облигации могат да се емитират само от търговски банки на основата на кредитните им портфейли, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на банките върху недвижими имоти (ипотечни кредити).

Корпоративните облигации се издават от акционерни дружества, които отговарят на опредени условия. Този вид ценни книжа обикновено служат като допълнителен финансов ресурс за развитие на дейността на акционерното дружество.

Притежателите на облигации имат следните права:

  • право на главница;
  • право на лихва ако е лихвоносна;
  • право на представители на облигационерите да взимат участие в общите събрания на акционерите;
  • право на информация;
  • предимство при удовлетворяване при ликвидация или несъстоятелност преди вземанията на акционерите;
  • право да се иска конвертиране на конвертируеми облигации.