Застрахователи и застрахователни посредници

В процеса на застраховане има две основни страни – застраховател и застрахован.

Застрахователните посредниците могат да бъдат застрахователни агенти и застрахователни брокери.

Застрахователният агент е физическо лице или търговец, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Застрахователните агенти биват обвързани и необвързани. Обвързаният застрахователен агент не може да събира премии и да извършва плащания към ползвателите на застрахователни услуги.

Застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от ползвател на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество.

  • Преди да се възползвате от услугите на застрахователния брокер е добре да оформите писмено взаимоотношенията си с него. От гледна точка на цената на застраховката е без значение дали клиентът ще се застрахова през застрахователен брокер, или ще го направи директно в някой от офисите на предпочетената застрахователна компания.
  • Застрахователният брокер трябва да е безпристрастен, да предлага на клиента продукта, който най-пълно отговаря на специфичните му изисквания.
  • Брокерът съдейства на застрахования за установяване на причините за щетите, участва активно в набирането на необходимите документи, свързани с щетите, грижи се за тяхното своевременно разглеждане и оказва пълно съдействие при ликвидирането им.
  • Той трябва да консултира своя клиент, да води преговорите със застрахователната компания, като се стреми да договори най-добрите условия, тарифи или обезщетения и да контролира изпълнението на сключения договор.  Като консултант на клиента брокерът следва да защитава неговите интереси пред застрахователните компании.

Списъци на застрахователните брокери, имащи разрешение да упражняват тази дейност, може да намерите в регистъра на КФН.

Списъци застрахователните агенти, имащи разрешение да упражняват тази дейност, може да намерите в регистъра на КФН.