КФН вписа емисия акции, издадени от Холдинг „Нов век“ АД, гр. София

На 13.06.2019 г. КФН вписа емисия акции в размер на 1 499 968 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка,  издадени от Холдинг „Нов век“ АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 4 110 469 лева на 5 610 437 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.