КФН потвърди желанието на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД да търгува облигациите си на регулиран пазар

На 02.07.2020 година Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД. Емисията е в размер на 11 000 000 евро, разпределени в 11 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,125%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 27.12.2019 г. и дата на падеж 27.12.2027 г.
Също така вписа емисията облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.