КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от „Алмагест“ АД

На 13.06.2019 г. КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер до 250 000 броя привилегировани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 80 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Алмагест“ АД и за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 441 866 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 80 лева всяка, с ISIN код BG1100007191, представляващи регистрирания капитал на „Алмагест“ АД.

Вписва емисията привилегировани акции в размер до 250 000 броя, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.