КФН пусна емисия акции, които ще бъдат издадени от издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

На 02.07.2020 година КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД.
Емисията е в размер на 3 400 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,45 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Също вписа горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.