Видове застраховане

Например застраховката „Гражданска отгворност“ на автомобилистите е задължителна, докато застраховката „Каско“ е доброволна.

  • Предмет на общото застраховане е застраховането на риска от унищожаване, повреждане или погиване на движимо или недвижимо имущество. Характерна черта на общото застраховане е това, че при настъпване на събитие, застрахователят изплаща обезщетение, т.е. дължимата от него сума зависи от размера на получената или причинената от застрахованото лице вреда. Обикновено договорите при общото застраховане са за една година.
  • Животозастраховането представлява застраховане на риска от настъпване на различни събития, свързани с живота и здравето на застрахования. Характерна черта на животозастраховането е това, че има договорена сума, която застрахователят изплаща при настъпване на събитие. Друга важна особеност на животозастраховането е, че застрахователните договори са дългосрочни (например за срок от 10, 20 и повече години), а също така могат да имат и спестовен характер.