Основни термини в застраховането

С договора за застраховка застрахователят се задължава срещу заплащане на определена застрахователна премия, да поеме определен риск/рискове и при настъпване на застрахователно събитие застрахованият или трето ползващо се лице да получат право на застрахователно обезщетение.

Застрахователен договор е писмено двустранно споразумение между застрахователя и застрахования. Застрахователният договор се сключва писмено във вид на застрахователна полица или друг писмен акт. Той съдържа задължителни реквизити, описани в Кодекса за застраховане. В общия случай застрахователният договор се състои от общи условия и/или специални условия.

Застраховател е юридическо лице, регистрирано по смисъла на Търговския закон като акционерно дружество или взаимозастрахователна кооперация по смисъла на Закона за кооперациите, което е получило лиценз за извършване на застрахователна дейност.

Застрахован в общото застраховане е физическо или юридическо лице, което застрахова своето имущество или отговорност. В животозастраховането това е физическо лице, върху чиито живот и/или здраве е сключен застрахователният договор.

Застраховащ е лицето, което е страна по застрахователния договор. Застраховащият може при условията на застрахователния договор да бъде и застрахован или трето ползващо се лице.

Застрахователно събитие е събитие, настъпило по време на действие на застрахователния договор, което представлява реализиране на покрит по договора риск и за което застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или друга парична сума.

Застрахователна сума (лимит на отговорност) е сумата, която е определена от страните по договора като основа за изчисляване на застрахователното плащане. В общото застраховане застрахователната сума представлява общия лимит на всички плащания по застрахователния договор. В животозастраховането размерът на застрахователното плащане в повечето от случаите е равен на застрахователната сума.

Застрахователна премия е сумата, която застрахованият плаща на застрахователя по застрахователния договор, която на практика представлява цената на услугата. Тя може да бъде еднократна за целия срок на договора или разсрочена на вноски.

Покрит риск представлява конкретен риск, който застрахователят е покрил със застрахователния договор, като при реализирането му (настъпване на застрахователно събитие) застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или уговорената застрахователна сума.

Изключен риск – събития, настъпването на които води до реализиране на риска, но за които застрахователят изрично е упоменал в договора, че не поема задължението да ги покрие.

Презастраховането е дейност по поемане по силата на презастрахователен договор на всички или част от рисковете, покрити от застраховател или от друг презастраховател, срещу отстъпване на застрахователна премия (активно презастраховане) и пряко свързаните с това дейности.

Застрахователно и презастрахователно посредничество е дейност, изразяваща се в оказване на съдействие при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни и презастрахователни договори. Сключване от името на застрахователя, съответно по възлагане на ползвател на застрахователни услуги, на такива договори и в съдействие във връзка с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, включително в случаите при настъпване на застрахователно събитие, както и предоставянето на консултации във връзка с такива договори.