Българският капиталов пазар

Структурата и функционирането на българския капиталов пазар са подчинени на действащата регулаторна рамка. Чрез нея са регламентирани основните институции и участници на пазара, техните фунции, изискванията към дейността им и механизмите на взаимодействие.
Сред основните предимства на българския капиталов пазар към момента могат да бъдат посочени:
  • стабилна макросреда;
  • изградена и функционираща институционална структура;
  • европейска нормативна уредба;
  • модерна търговска платформа на борсата;
  • благоприятен данъчен режим;
  • добра основа на корпоративно управление.