Видове финансови пазари

Първични пазари са тези, на които за първи път се предлага на инвеститорите да закупят финансови инструменти, издадени от компания, държава, община. Издателите на тези ценни книги се наричат емитенти.
Вторичните пазари са „мястото”, където се търгуват финансови инструменти, придобити от инвеститорите на първичните пазари.

Най-често, регулираните пазари се организират от лицензирани фондови борси. В България има един регулиран пазар, организиран от единствената фондова борса у нас – „БФБ-София” АД. За да се търгуват книжата на дадена компания на регулиран пазар, тя трябва да отговаря на определени имуществени, организационни и лицензионни изисквания. Наред с това, компаниите са задължени да разкриват определена по закон информация за дейността си и финансовото си състояние, така че инвеститорите да могат да вземат подходящи инвестиционни решения.

Извънрегулираните пазари функционират при по-облекчени законови изисквания, но и инвеститорите не разполагат с това ниво на информация, както и други преимущества, осигурявани при регулираните пазари.

 

На паричния пазар се търгуват краткосрочни финансови инструменти със срок на изплащане по-малък от една година.
На капиталовия пазар се търгуват финансови инструменти със срок на изплащане по-дълъг от една година или безсрочни финансови инструменти, например акции.

  • Пазар на парични инструменти;
  • Пазар на дългови финансови инструменти;
  • Пазар на дялови финансови инструменти;
  • Пазар на деривативни инструменти;
  • Пазар на хибридни инструменти;
  • Пазар на структурирани продукти;
  • Пазар за алтернативни инвестиции.