Инвестиране на капиталовия пазар

  • Инвеститорите могат да участват на капиталовия пазар и индиректно чрез купуване на дялове в договорен фонд (както и чрез животозастраховка, свързана с инвестиционен фонд и осигуряване в допълнителен пенсионен фонд).
  • Дяловете на договорните фондове могат да се купуват и продават „на гише” при управляващото дружество по определената емисионна стойност, съответно по цена на обратно изкупуване. Могат и да се търгуват на фондова борса, но покупката „на гише” от управляващото дружество на фонда (или друга институция, на която УД е възложило функцията по продажба и обратно изкупуване на дяловете на фонда) става без допълнително да се заплаща комисиона на инвестиционен посредник, както това би станало при сделки на борсата. Продажбата или съответно обратното изкупуване стават на нетната стойност на активите на един дял плюс или съответно, минус таксите, които се добавят при продажба или приспадат при обратно изкупуване от стойността на дяла.