Основни термини в областта на инвестирането

Мечи пазар е пазар, на който търговци и инвеститори имат отрицателно отношение и цените падат.

Бичи пазар е пазар, на който търговци и инвеститори имат положително отношение и цените растат.

Ликвидността показва, колко бързо даден актив може да бъде продаден и превърнат в пари. Обикновено по-ликвидните активи се смятат за по-сигурни, тъй като инвеститорът може при необходимост да се освободи от тях по-бързо. С висока ликвидност се отличават инструментите на паричния пазар и така наречените сини чипове (акции, които се отличават със значително по-висок среден търгуван обем).

Първата емисия акции, която една компания предлага на пазара. Това е моментът, в който една фирма се превръща от частна в публична и нейните акции започват да се предлагат на фондовата борса.

Стойността на акциите на публична компания в определен момент. Изчислява се чрез броя издадени акции умножени по текущата им пазарна цена.

Част от печалбата след данъчното ѝ облагане, определена от компетентния орган на дружеството, която се разпределя между притежателите на акции.

Поръчка за покупка или продажба на определено количество от даден финансов актив при достигане на определена цена. Може да бъде зададен и определен период от време, в който поръчката да бъде активна.

Поръчка за покупка или продажба на даден финансов актив на пазарна цена.

Паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

Изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистриране по сметка за ценни книжа на приобретателя в Централния депозитар и за тяхното заплащане.