Жалба до Комисията за финансов надзор

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

По Вашата жалба КФН ще извърши проверка, за да установи дали дружеството е спазило съответните нормативни изисквания, в това число нормативно заложените срокове и процедури. В случай, че бъде констатирано нарушение, КФН може да открие административно наказателно производство.

Трябва да знаете, че КФН има ограничени законови правомощия по отношение на споровете на потребителите с поднадзорните на КФН дружества и може да се произнася единствено във връзка със спазването на нормативните изисквания, уреждащи дейността им и по които компетентен орган е КФН. Например, ако Вашият застраховател не се е произнесъл в срок по заведена от Вас щета пред него, КФН може да му състави акт за установяване на административно нарушение. Но ако застрахователят се е произнесъл в законовоустановения срок с определен от него размер на обезщетението, а Вие не сте съгласен с размера му, то КФН няма правомощия да изисква от застрахователя да го промени. В случай като този следва да потърсите правата си по съдебен ред.

Писмената жалба трябва да съдържа информация за Вашето име, адрес за кореспонденция, електронна поща, ако имате такава и искате да получите отговора в електронен формат и друга информация, описание на конкретния проблем, въпросите и исканията Ви в тази връзка. Приложете и копия на документи, които се отнасят към случая.
Например, в случай на възникнал проблем с Ваша застраховка, към жалбата приложете копие от застрахователната полица, както и копия от кореспонденцията със застрахователя. Ако имате проблем с инвестиционен посредник или с пенсионноосигурителното Ви дружество, можете да приложите копие от сключен договор и копия от кореспонденцията с дружествата.

 • Като първа стъпка КФН преценява дали информацията и документите, които сте представили във връзка с Вашата жалба са достатъчни, за да може да изрази мотивирано становище по случая. Възможно е институцията да се свърже с Вас, ако има нужда от допълнителна информация.
 • КФН изисква от дружеството (или лицето), срещу което е подадена жалбата, обяснения по случая, както и копия от документи, свързани със жалбата.
 • Дружеството е длъжно да отговори в определения срок, като даде пълни разяснения и представи всички данни, относими към случая.
 • Въз основа на получената информация и документи КФН извършва детайлен анализ на конкретния случай и уведомява жалбоподателя за резултатите от проверката.
 • Ако бъде установено, че дружеството не е нарушило законовите изисквания, включително установените срокове и процедури, КФН уведомява за това жалбоподателя, като едновременно с това му предоставя полезна потребителска информация.
 • В случай, че в процеса на проверката бъде установено извършено административно нарушение, КФН предприема съответните мерки, като уведомява за това жалбоподателя.
 • Срокът за отговор по жалби зависи от спецификата, сложността на представения проблем, както и от необходимото проучвание по конкретния случай.

Жалба в Комисията за финансов надзор може да подадете по няколко начина:

 • онлайн тук;
 • да изпратите жалбата по електронната поща на адрес: delovodstvo@fsc.bg
 • да изпратите жалбата по пощата на следния адрес:

Комисия за финансов надзор
Ул. „Будапеща” №16
1000 София

 • да я подадете лично в деловодството на КФН (на същия адрес)

При нужда от повече информация може да се обърнете към КФН по някой от следните начини:

Информационен център: 0800 40 444

Централа: 02 94 04 999
e-mail: delovodstvo@fsc.bg
e-mail: corruption@fsc.bg

При подаване на жалбата се уверете, че сте получили входящ номер. Когато жалбата е изпратена по електронен път, Вие получавате входящ номер, веднага след регистрирането ѝ в деловодната система на КФН.

Дори и проблемът Ви да е извън компетностите на КФН, то информацията, която Ви се предоставя в отговора, може да Ви бъде много полезна във връзка с Вашите следващи действия. Обичайна практика на КФН е в отговори до жалбоподателите да предоставя информация за правата на жалбоподателите, свързана с ползвания от тях продукт или услуга, съвети как да защитят правата си в конкретната ситуация и къде могат да получат допълнителна информация по интересуващия ги въпрос.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=22KCEr-Yp-g“ title=“Подаване на жалби в КФН“][/vc_column][/vc_row]