Жалба до финансовото дружество

Доверието на клиентите е особено важно за дружествата от финансовия сектор, затова те се стремят сами да разрешат възникналите спорове с клиентите. Ако считате, че Вашият проблем не е получил справедливо разрешение от дружеството, е добре да имате неговото писмено становище, което може да използвате при последващи действия от Ваша страна.

  • Информирайте се, каква е процедурата по подаване и разглеждане на потребителски жалби в дружеството. За целта можете да проверите дали такава информация е налична на интернет страницата му, да се обърнете за съдействие по телефона или да посетите най-близкия му офис.
  • Уточнете до кого трябва да адресирате жалбата си и адреса, на който да я изпратите или подадете лично. Дружествата предлагат различни възможности за подаване на жалбата – на място в техен офис, по поща, по електронна поща или онлайн чрез форма за контакт. Ако такава информация не е налична, то при всички случаи жалбата може да бъде изпратена на публикувания адрес за кореспонденция на дружеството /адресите на всяко едно дружество могат да бъдат открити на страницата на КФН или в Търговския регистър/.
  • В жалбата трябва да опишете подробно възникналия проблем и ако се налага, приложете копия на всички документи, отнасящи се към случая. Оригиналите на тези документи, пазете при себе си.
  • В жалбата следва да подадете информация за Вашето име, адрес за кореспонденция, електронна поща, ако имате такава и искате да получите отговора в електронен формат, както и друга информация, която ще даде възможност за обратна връзка с Вас.
  • При подаване на жалбата се уверете, че жалбата Ви е получена от дружеството. Ако предпочитате да подадете жалбата по пощата или с куриерска фирма – то за да сте сигурни, че жалбата Ви е получена от насрещната страна е най-добре да я изпратите с препоръчано писмо или по куриер. В този случай, пазете предоставеният Ви документ (обратната разписка, товарителница или др.) от пощенската служба/куриера. Те удостоверяват получаването на документа от дружеството.
  • Информирайте се за сроковете за разглеждане на вашата жалба.