10 съвета, когато инвестирате във финансови инструменти

Отделете време, за да научите повече за това как работи капиталовият пазар, какво е текущото му състояние, кои са основните участници, как се търгува с финансови инструменти, каква информация е важна за инвеститора и как трябва да се „чете“.

Особено внимание обърнете на различните видове финансови инструменти – акции, облигации, дялове от договорни фондове и т.н. Те имат различни характеристики и рисков профил и е важно да разбирате същността им. Една от грешките на инвеститорите е, че влагат парите си в непознати за тях продукти и имат нереалистични очаквания. Виж повече тук.

Преди всичко трябва да сте наясно, какви са Вашите цели и приоритети. Целта на всяка инвестиция е печалбата. Но освен това е важно да прецените какви са целите Ви – дали търсите висока и бърза печалба, дали предпочитате дългосрочна и по-сигурна инвестиция.

Доброто планиране на инвестицията, последователността и дисциплината също са сред съществените условия за успех. Рискът от загуба би нараснал значително, ако действате прибързано и хаотично.

Може да Ви звучи крайно, но трябва да сте наясно, че при инвестирането във финансови инструменти съществуват рискове – няма гаранции за печалба или дори за запазване на вложените средства. Именно затова, едно от най-важните правила е да се инвестират само свободни средства, т.е. които не са Ви нужни в ежедневието или за постигане на други цели, например, покупка на жилище.

Като начало си отговорете на въпроса дали и колко от планираните средства за инвестиция в ценни книжа сте склонен да загубите. Общоприето правило е, че по-високият риск е свързан с възможността за получаване на по-висока печалба и обратното. Но не всеки е готов да рискува парите си, дори и в името на възможна висока печалба. Затова предварителната преценка на склонността Ви да поемате риск ще Ви помогне да определите, коя е най-подходящата за Вас инвестиционна стратегия – рискова, балансирана, консервативна. Често, за оценка на „рисковия профил“ се използват специално разработени тестове – можете да ги намерите в някои финансови сайтове, както и на страниците на някои инвестиционни посредници и управляващи дружества. Добре е да знаете, че инвестиционните посредници (техните служители) са длъжни да оценят рисковия профил на клиента си и да се съобразят с него, когато му предлагат услугите си.

Това са най-преките начини да загубите парите си! Особено внимателни бъдете към обещанията за бързи и високи печалби – рискът да бъдете измамен е много голям. Трябва да знаете, че всички лицензирани дружества, които предлагат финансови инструменти на широката публика, са задължени по закон да предупреждават в рекламни и други информационни материали, че инвестицията в съответните инструменти носи риск и печалбите не са гарантирани.

Това е едно от основните правила на разумното инвестиране. В основата си диверсификацията означава да разпределите парите си в различни инвестиции и финансови инструменти, за да намалите риска от загуба. Ако вложите парите си, например, в акции на една компания, то рискът да загубите много при понижение на цената е много голям. Но ако сте инвестирали в различни по вид книжа, в различни компании, различни индустрии или пазари, то загубите от един вид книжа вероятно ще бъдат компенсирани от печалбите от друг вид книжа от портфейла ви.

Преди да вземете решение да закупите акции от дадено публично дружество, прегледайте финансовите му отчети и отчети за дейността за последните две-три години, информирайте се за важните аспекти от дейността му, например нови договори, прекратени договори, промени в управлението, капитала и други. Сред основните показатели, които се използват от инвеститорите за оценка на една компания е печалбата му. Проследете как се търгуват акциите му – цени, ликвидност, обеми.

По отношение на облигациите, наред с условията по облигационния заем, като срок, купон, плащания, трябва да проучите и самото дружеството, което ги издава (емитента). От това доколко то е стабилно, зависи и сигурността на инвестицията ви.

Ако имате желание да инвестирате, но не искате или нямате възможност и време да правите самостоятелни пазарни проучвания и анализи, то можете да се ориентирате към договорните (взаимните) фондове. В този случай също трябва да направите нужните проучвания, да се информирате какви фондове се предлагат на пазара, кои са управляващите ги дружества. Разнообразието е голямо – и по отношение на рисковия им профил, и по отношение на финансовите инструменти и пазари, в които се инвестират средствата. Проучете също и постигнатата доходност при различните фондове (с еднакъв или близък рисков профил). Трябва, обаче, да знаете, че високата доходност в миналото не е гаранция за постигане на такава в бъдеще.

Информация и новини за публичните дружества, емитентите на облигации, договорните фондове, инвестиционните дружества, дружествата със специална инвестиционна цел, както и информация за други финансови инструменти, може да бъде намерена на сайтовете на КФН, БФБ, специализираните агенции за разкриване на информация, сайтовете на самите дружествата, от медиите и т.н.

Ако прецените, че имате нужда от професионален съвет по отношение на Вашите инвестиции, то можете да се обърнете към инвестиционен консултант. Инвестиционният консултант е служител в инвестиционни посредници и има издадено от КФН разрешение да упражнява тази дейност.

Инвестиционният посредник е дружество, което има лиценз, издаден от КФН, да извършва сделки с ценни книжа. Банките също могат да изпълняват ролята на инвестиционни посредници. Списъци на лицензираните от КФН инвестиционни посредници (ИП) можете да намерите на интернет страницата на КФН.

Преди да изберете посредник и да сключите договор е добре да проучите поне няколко от тях. На първо място проверете дали имат лиценз издаден от КФН, трябва да знаете, че на пазара има фирми, опитващи се да извършват дейност без лиценз. За да се предпазите от такъв тип измама може да се запознаете с кампанията на КФН „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“.

След това проверете какви услуги предлагат, дали са ориентирани към дребни инвеститори или работят основно с големи или институционални инвеститори. Попитайте, по какъв начин ще бъдете информирани за Вашите инвестиции. Сравнете таксите и комисионните. Обикновено, комисионите на инвестиционните посредници са средно между 1 и 2 % от стойността на сделката, като в тях влизат таксите за фондова борса и централен депозитар. Комисионите може да бъдат и по-ниски, като това зависи от обема на сделките и активността на клиента. При използване на електронна система за подаване на поръчки някои посредници също предлагат по-ниски комисионни.

Ако сте решили да инвестирате в договорен фонд, трябва да знаете, че дяловете на договорните фондове могат да се купуват и продават „на гише” в офиса на управляващото дружество (или друга институция, на която то е възложило тази дейност). В този случай нямате нужда от инвестиционен посредник.

Интересувайте се редовно от инвестициите си – състоянието им, тенденции на пазара, развитие на съответните компании – това са Вашите пари!
Информация и новини за публичните дружества, емитентите на облигации, договорните фондове, инвестиционните дружества, дружествата със специална инвестиционна цел, както и информация за други финансови инструменти, може да бъде намерена на сайтовете на КФН, БФБ, специализираните агенции за разкриване на информация, сайтовете на самите дружествата, от медиите и т.н.