10 съвета, когато се осигурявате за допълнителна пенсия

Осигурявате ли се за пенсия? Ако получавате доход от трудови взаимоотношения, то Вие плащате и осигурителни вноски…. Наясно ли сте къде отиват парите от тези вноски, как се разпределят, в кой пенсионен фонд сте осигурен, как ще се формира Вашата бъдеща пенсия? В случай, че се затруднявате да отговорите, е добре да научите повече за пенсионното осигуряване и за Вашето лично участие. Става дума за Вашите пари и бъдеща обезпеченост! Виж повече тук.

Ако допреди години, сме разчитали на държавата за бъдещата ни пенсия, то сега отговорността за това, каква пенсия ще получаваме е и наша. Редица фактори, включително и демографският, доведоха до необходимостта от допълване на съществуващия модел на пенсионно осигуряване, базиран на т.нар. солидарен принцип (пенсиите се изплащат от събраните осигурителни вноски на работещите). С въвеждането на допълнителното пенсионно осигуряване, базирано на т.нар. капиталов принцип, се цели чрез допълнителната пенсия бъдещите пенсионери да могат да разчитат на доход, с който да поддържат обичайния си стандарт на живот.

Така изборът ще съответства на вашите предпочитания и потребности.

Изберете пенсионен фонд, в който да се осигурявате, до 3 месеца след първоначално започване на работа – по трудов договор, по граждански договор или като самоосигуряващо се лице. Ако не направите избора си в рамките на посочения срок, ще бъдете служебно разпределен в някой от действащите на осигурителния пазар фондове. Изборът на пенсионен фонд е важно решение, затова е добре внимателно да преценим къде да се осигуряваме. Вижте някои критерии, които може да използвате при избор на пенсионен фонд рубриката ни „Започвам работа“.

Правилниците на всички пенсионни фондове, управлявани от съответните пенсионноосигурителни дружества, можете да намерите на страницата на КФН, в рубрика „Регистри и справки“ -> „Електронен регистър“ -> „Пенсионни фондове“. Образец на договор можете да поискате от осигурителния посредник или от служител на пенсионноосигурително дружество – те са длъжни да ви го предоставят. Договор може да сключите директно в офисите на избраното от вас дружество или чрез осигурителен посредник, но като представите нотариално заверено заявление.

Размерът на пенсията, която ще получавате, зависи основно от това, на какъв доход сте се осигурявали през трудовата Ви кариера. Не може да разчитате на висока пенсия, ако през повечето време сте се осигурявали на минимална работна заплата.

Тъй като средствата по индивидуалната Ви партида се инвестират в ценни книжа, банкови депозити и недвижими имоти, стойността на един дял в пенсионния фонд зависи пряко от оценката по справедлива стойност на тези активи. Текущо тя може както да се увеличава, така и да намалява. Разумното инвестиране води до увеличаване на средствата на осигурените, но тяхното постоянно нарастване не е гарантирано. При капиталовия принцип на осигуряване, поверявайки средствата си на пенсионен фонд, Вие сами поемате инвестиционния риск.

Въпреки, че към момента може да възприемате осигуряването за пенсия като допълнително финансово бреме, не забравяйте, че от него зависи до голяма степен обезпечеността Ви на старини. Парите, с които се осигурявате, са Ваши и е важно как се управляват. Затова е разумно, най-малкото да преглеждате внимателно информацията от годишното извлечение по индивидуалната Ви партида. Трябва да го получавате по пощата всяка година до края на месец май. От годишното извлечение можете да разберете каква сума е натрупана по партидата (Вашата сметка), каква доходност е разпределена, какви такси и удръжки са събирани.

Но трябва да знаете, че постигнатите резултати не винаги са ориентир за бъдещи такива. Това се отнася както за положителната доходност, така и за отрицателната.

По принцип доходността се изчислява за определен период като се използват стойностите на един дял на дадения пенсионен фонд в началото и в края на този период. Средствата в универсален, професионален и доброволен фонд се управляват по отделно и доходността е различна. Осигуряването в пенсионен фонд представлява инвестиция от дългосрочен характер, което балансира пазарните колебания. Затова, когато, например, проучвате или сравнявате доходността на даден пенсионен фонд е добре да използвате за база по-дълги периоди. Проверка на доходността може да направите чрез сайта на КФН или чрез сайтовете на пенсионните дружества.

Ако не сте доволни от пенсионноосигурителното дружество и фонда, в който се осигурявате, имате право да се прехвърлите в нов две години след първоначалното сключване на договор и всяка година след този срок. Трябва да пристъпвате към тази процедура след като добре сте преценили всички плюсове и минуси. Например, ако постигнатата доходност на вашия пенсионен фонд тази година е по-малка от някой друг фонд, това не винаги е добро основание за прехвърляне. Постигнатите инвестиционни резултати в миналото не са сигурен ориентир за бъдещи резултати и не трябва да се оценяват в краткосрочен план. Трябва да знаете, че таксата за прехвърляне от фонд във фонд отпадна.

Грижата за нашето бъдеще и финансова обезпеченост става във все по-голяма степен наша отговорност, а не единствено на държавата. Не можем да разчитаме, че след като се пенсионираме, ще получаваме от държавата достатъчна за нашите нужди пенсия. Именно затова, още докато сме в активна възраст, е добре да помислим за времето, когато ще се пенсионираме.

Финансовите консултанти съветват осигуряването за доброволна пенсия (останалите са задължителни по закон) да започне още в началото на трудовата кариера. Спазването на принципа „по малко, но редовно” и за дълъг период обикновено дава добри резултати.

Не е за пренебрегване и фактът, че когато се осигурявате в доброволен пенсионен фонд, можете да ползвате данъчни облекчения. Личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10% от месечната, съответно годишната данъчна основа, не подлежат на данъчно облагане.