Насоки за комуникация по казуси с други институции

Част от жалбите и сигналите, получени в КФН, касаят проблеми, които са свързани с нерегламентирано теглене на пари от дебитни и кредитни карти, съмнения за неправомерно начислени такси или лихви, както от банка, така и от финансова институция, предоставяща кредити, с лизингов договор. Трябва да знаете, че КФН не е компетентният орган, който може да Ви окаже съдействие в тези случаи.

Вашата жалба или сигнал във връзка с тези проблеми се препраща до компетентната институция, която в преобладаваща част от тези случаи е Българска народна банка, като КФН Ви информира писмено за своите действия.

Българска народна банка:

02/914 59

Към КЗП можете да се обърнете, ако имате проблеми, отнасящи се до:

– неравноправни клаузи в договори за потребителски кредит;

– заблуждаваща реклама за потребителски кредит;

– по въпроси, свързани с договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

На интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg – са описани редът и начинът за подаване на жалба до нея.

Тази помирителна комисия е създадена със Закона за платежните услуги и платежните системи за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове.

Помирителната комисия за платежни спорове разрешава жалби на потребители относно:

– парични преводи от банки или други лица, които като част от своята търговска дейност извършват транзакции;

– издаването и използването на електронни платежни инструменти (банкови карти) между банките и другите издатели на такива инструменти.

Чрез Помирителната комисия можете да се възползвате от възможността за доброволно уреждане на Вашия спор чрез сключване на споразумение между страните по спора.

Помирителна комисия за платежни спорове:

Адрес: София 1000, пл. „Славейков“ № 4а

Телефон: 02/9330577