Права на акционера

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 • Право за получаване на дивидент - възниква при наличие на следните факти - изтекла финансова година, наличие на печалба за дружеството, приет финансов отчет и решение за разпределение на (част от) печалбата.
 • Право на ликвидационен дял - възниква при евентуална ликвидация на даденото акционерно дружество, като удовлетворяването на кредиторите става по определена схема.
 • Право да се запише пропорционална част от новите акциипри увеличаване на капитала на акционерното дружество.
 • Право да се запишат акции при увеличаване на капиталана дружеството за сметка на неразпределената печалба.
 • Право на замяна на поименни акции с акции на приносител и обратно.

 • Всеки акционер има право да участва в работата на Общото събрание (ОС).
 • Всеки акционер има право на глас, на принципа – една акция е равна на един глас. Правото на глас може да се упражнява лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно представител.
  Правото на глас не може да се упражнява при определени случаи на конфликт на интереси.
  Ако има различни класове акционери, те взимат решения по въпросите, засягащи само тях, чрез отделно гласуване.
 • Право на информация, което се реализира основно при следните случаи:
  - право на акционера да се запознае с писмените материали, свързани с дневния ред на предстоящото ОС и право да получи безплатно материалите най-късно 30 дни преди датата на ОС;
  - право на акционера да получи протоколите от минали ОС и приложенията към тях.
 • Право на акционерите притежаващи общо поне 5% от регистрирания капиталза период поне 3 месеца, да искат свикване на Общо събрание (ОС).

Ако до един месец ОС не е свикано или не се проведе до три месеца от искането, то ОС се свиква от Окръжния съд или се дава право на акционерите да го свикат.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=FcnArgb8BJQ“ title=“Инвестициии в колективни инвестиционни схеми“][/vc_column][/vc_row]