Права на застрахованото лице

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 • Да получите общите условия, потребителската информация и другите документи, които застрахователите и застрахователните посредници предоставят на български език. Само по Ваше искане може да се използва и друг език.
 • Да имате безплатен достъп в офиса или на интернет страницата на застрахователя до вътрешните му правила за уреждане на претенции по застрахователни договори (това са процедурите, по които застрахователят приема претенциите по застрахователните договори, събира доказателствата за установяване на техните основания и размер, извършва оценка на причинените вреди, определя размерите на обезщетенията, извършва разплащанията със застрахованите и разглежда жалби, подадени от тях).
 • Да изисквате от застрахователния брокер или застрахователния агент, който Ви обслужва да се легитимират. Застрахователният брокер се легитимира с издадено от Комисията за финансов надзор удостоверение за регистрация, а застрахователният агент – с издаденото от застрахователя удостоверение за легитимация.
 • Застрахователният брокер и застрахователният агент са длъжни да Ви предоставят минимум следната информация относно себе си: името и адреса си, регистъра, в който са вписани, дали извършват застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, или че предоставят съветите си въз основа на справедлив анализ, дали притежават повече от 10 на сто от капитала на даден застраховател; дали застраховател притежава повече от 10 на сто от капитала на застрахователния брокер или застрахователния агент; реда, по който можете да подавате жалби срещу застрахователния брокер или застрахователния агент. Информацията се предоставя писмено или устно (във втория случай това става по Ваше искане и когато е необходимо незабавно покритие). При устно предоставяне на информацията, незабавно след сключване на застрахователния договор, същата следва да бъде предоставена и на хартиен или на друг траен носител.
 • Преди сключване на застрахователен договор, застрахователят е длъжен да Ви предостави писмена информация относно всички съществени условия на застраховката, която искате да сключите както и писмено копие от общите си условия. Когато застрахователният договор се сключва чрез застрахователен брокер или застрахователен агент, информацията се предоставя от тях.
 • Да сключите писмен застрахователен договор (във формата на застрахователна полица или на друг писмен акт, включително и като електронен документ удостоверен с електронен подпис). Ако сте загубили оригинала на Вашия застрахователен договор, застрахователят е длъжен да Ви даде заверено копие в 7-дневен срок от поискването му. Също така по Ваше искане застрахователят издава и застрахователно удостоверение, сертификат или свидетелство.
 • Общите условия на застрахователя Ви обвързват само ако са Ви били предадени при сключването на застрахователния договор и Вие сте заявили писмено, че ги приемате, като така те стават неразделна част от застрахователния договор. При несъответствие между застрахователния договор и общите условия има сила уговореното в договора.
 • Да бъдете уведомен от застрахователя за доказателствата, които трябва да представите за установяване на основанието и размера на претенцията Ви. Допълнителни доказателства може да се изискват най-късно в срок 45 дни от датата на представяне на първоначално поисканите доказателствата. Законът забранява изискване на доказателства, с които не бихте могли да се снабдите поради съществуващи нормативни пречки, както и на такива, които нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.
 • За установяване на застрахователното събитие и на вредите, причинени от него имате право да получите необходимата информация, съхранявана от органите на Министерството на вътрешните работи, разследващите органи, другите държавни органи, личния лекар и болници.
 • В срок 15 дни от представянето на всички доказателства поискани за установяване на вредите застрахователят трябва или да определи и изплати размера на обезщетението/застрахователната сума, или мотивирано да откаже плащането.
 • При прехвърляне на Вашия застрахователен договор към друг застраховател имате право да го прекратите, като писмено уведомите поемащия застраховател в срок 60 дни от получаване на уведомлението, че застрахователният Ви договор е поет от него, както и да получите съответната част от премията за оставащия срок на договора, при условие че не е платено и не предстои плащане на застрахователно обезщетение.
 • В случай на несъстоятелност на застрахователя, вземанията на застрахованите лица (но не и на увредените лица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите) се считат за предявени и не е необходимо да ги предявявате допълнително пред назначения синдик. Това не отменя правото на застрахованото лице да предяви пред синдика вземането си.
 • Сумите, които сте получили по застраховка „Живот“ и „Злополука“, както обезщетението по застраховка „Гражданска отговорност“ не могат да бъдат предмет на принудително събиране от съдия-изпълнител за покриване на други Ваши задължения.
 • Да заведете съдебен иск срещу застрахователя, ако считате, че неправомерно Ви е отказано изплащане на обезщетение.

 • Нито един застраховател, който извършва задължително застраховане няма право да Ви откаже сключването на тази застраховка.
 • Да уговорите в застрахователния договор заплащане на застрахователната премия наведнъж или на вноски /разсрочено плащане/.
 • Да сключите договор и за застрахователна сума над минималните изисквания, установени от закона.
 • Да получите от застрахователя застрахователна полица и знак /стикер/, който се издава от Гаранционен фонд, като удостоверение за сключения договор.
 • Застрахователят да покрие щетите, които сте нанесли на трети лица или имущество, в случай че Вие сте шофирали колата и не сте употребили алкохол или други упойващи средства.
 • Гаранционният фонд да покрие щетите, които са нанесени на трети лица или имущество, в случай, че колата е била открадната преди злополуката.
 • Обезщетението да бъде изплатено от застрахователя в срок от 15 дни, след като сте представили всички поискани документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите, но не по-късно от три месеца от датата на предявяване на застрахователната претенция.
 • Застрахователят трябва окончателно да се произнесе по Вашето искане за изплащане на обезщетение в тримесечния срок, като определи размера на обезщетението, или даде мотивирано становище за отказ на плащане, когато отказва плащане или когато основанието или размерът на вредите не са напълно установени.
 • При прехвърляне на автомобила, новият собственик да получи правата Ви произтичащи от сключения договор, като в този случай е налице задължение, както за Вас, така и за новия собственик да уведомите застрахователя за прехвърлянето.

 • Да изберете дали да сключите застраховка „Каско” с покритие на всички рискове или на част от тях и да платите застрахователната премия изцяло или на части.
 • Да получите обезщетение от застрахователя до размера на вредата от настъпилото застрахователно събитие, но не повече от размера на застрахователната сума. Ако автомобилът е на лизинг, то обезщетението се изплаща на собственика на автомобила, т.е. лизингодателя, освен ако в застрахователната полица изрично не е уговорено, че обезщетението се изплаща на лизингополучателя.
 • Да възстановите застрахователното покритие до размера на първоначално уговорената застрахователна сума, когато това покритие е намалено при изплащане на обезщетение като доплатите към внесената от Вас премия допълнителна сума, за да си гарантирате, че всяка следваща щета ще бъде оценявана спрямо първоначално договорената застрахователна сума.
 • Да прехвърлите правата и задълженията по договора за застраховка при промяна в собствеността върху моторното превозно средство на новия собственик. Ако не желаете да прехвърлите застраховката, тя се прекратява и застрахователят Ви дължи връщане на сумите платени от Вас до края на договора.
 • Да уговорите самоучастие, което се изразява в поемане от Вас на част от отговорността в случай на настъпване на застрахователно събитие. Размерът на самоучастието не може да надхвърля 50 на сто от застрахователната сума по договора. Размерът на самоучастието задължително трябва да бъде посочен в застрахователния договор.

 • Да изберете сами вида застраховка, която отговаря на индивидуалните Ви изисквания и възможности и да определите сами застрахователната сума (зависи от стойността на застрахованото имущество, както и дали да я платите изцяло или на части.
 • Да добавите допълнителни застрахователни рискове срещу допълнително заплащане.
 • Да поискате от застрахователя да включи новозакупено имущество към застраховката като се доплати съответната премия.
 • Да сключите т.нар. „застраховка при първи риск”. Условието „първи риск“ означава, че застрахователят поема отговорност за обезщетяване в пълен размер на понесените загуби в резултат на първото застрахователно събитие през периода на застраховката, но в рамките на застрахователната сума.
 • Ако при сключването на застрахователния договор съществено обстоятелство не Ви е било известно имате право да предложите на застрахователя изменение на договора в двуседмичен срок от узнаването му. Ако застрахователят не приеме предложението в двуседмичен срок от получаването му, Вие можете да прекратите договора с писмено уведомление като застрахователят е длъжен да възстанови частта от платената премия, която съответства на неизтеклия срок на застраховката.
 • Да прекратите застраховката чрез изпращане на двуседмично писмено предизвестие до застрахователя, едва след като сте упражнили, в двуседмичен срок от узнаване на съответното обстоятелство, правото си да предложите изменение на договора и това предложение не е прието от застрахователя.
 • При прехвърляне на застрахованото имущество да прехвърлите и застрахователната полица на новия собственик, като застрахователят трябва да бъде уведомен за това в 7-дневен срок от прехвърлянето.

 • Да изберете сами вида застраховка, която отговаря на индивидуалните Ви изисквания и възможности и да определите сами застрахователната сума, както и да посочите трето лице, което да се ползва от правата по застраховката (в този случай не е необходимо съгласие от това лице).
 • Ако не платите някоя дължима вноска при разсрочено плащане на премията, застрахователят няма право да търси заплащането ѝ по съдебен ред, а само да намали застрахователната сума до размера на откупната стойност, когато текущите премии по застрахователния договор са платени поне за две години, или да прекрати договора. Тези права могат да бъдат упражнени от застрахователя едва след като той е изпратил писмена покана до застрахования да плати премията в срок, който не може да бъде по-кратък от един месец от получаване на поканата.
 • Можете да прекратите застрахователен договор сключен за повече от 6 месеца по всяко време с едностранно писмено изявление, отправено до застрахователя. От датата на уведомяване на застрахователя застрахователният договор се прекратява, като застрахованият се освобождава от задълженията си по него и има право да получи заплатената застрахователна премия, с изключение на частта, съответстваща на времето, през което застрахователят е носил риск, ако не е настъпило застрахователно събитие. Застрахователят връща частта от премията в 30-дневен срок от получаването на съобщението.
 • По Ваше искане застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако са изминали поне две години от началото на застрахователно покритие и са платени всички премии за този период. Откупната стойност се плаща от застрахователя в 20-дневен срок от поискването.
 • Имате право да получите заем срещу застраховката в размер до размера на откупната стойност, като условията и редът за отпускането, погасяването и лихвата по заема се уреждат в застрахователния договор.
 • Част от дохода ви – до 10% от данъчната основа – може да е необлагаем, ако се използва за плащане на вноски по застраховката.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=fLB6fCQaqC4″ title=“Застраховка „Гражданска отговорност„“][/vc_column][/vc_row]