Права на осигуреното лице

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 • Да получавате допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и до 5 години преди навършването на възрастта за пенсиониране, при условие, че натрупаните средства по индивидуалната Ви партида позволяват отпускане на такава пенсия в минималния размер, предвиден в закона.
 • Да получите до 50% от средствата по индивидуалната Ви партида при трайно намалена работоспособност /инвалидизиране/ над 89.99%.
 • При смърт на осигуреното лице/пенсионера, преживелият съпруг и неговите деца и/или внуци, а в случай че няма такива, неговите родители или братя и сестри могат да получат еднократно или разсрочено средствата по партидата му, съответно остатъка от тях. Редът за наследяване на изброените категории лица се определя съгласно Закона за наследството.
 • Да изберете самостоятелно универсален пенсионен фонд до 3 месеца след първоначално започване на работа – по трудов договор, по граждански договор или като самоосигуряващо се лице. Ако не направите избора си в рамките на посочения срок, ще бъдете служебно разпределен в някой от действащите на осигурителния пазар фондове.
 • Да поискате предварително образец на осигурителния договор – поискайте този документ от осигурителния посредник, той е длъжен да Ви го предостави.
 • Да получавате безплатно на посочения от Вас пощенски адрес до 31 май всяка година извлечение от индивидуалната Ви партида за предходната календарна година. При поискване имате право да получите допълнителна информация за индивидуалната си партида от Вашето пенсионноосигурително дружество.
 • Да промените участието си в първоначално избрания универсален пенсионен фонд и да прехвърлите натрупаните средства по партидата от един в друг фонд две години след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение, а след това – веднъж годишно. За целта е необходимо да подадете заявление за промяна на участие до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете. Заявлението се подава в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по електронен път. Заявлението на хартиен носител трябва да бъде с нотариална заверка на подписа Ви, а електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
 • Да се запознаете с правилника на универсалния пенсионен фонд и с всички негови изменения и допълнения.
 • Да промените участието си в първоначално избрания универсален пенсионен фонд и да прехвърлите натрупаните средства по партидата от един в друг фонд без ограничение във времето при несъгласие с извършени промени в правилника на фонда. Трябва да подадете заявлението за промяна на участие в тримесечен срок от уведомлението за промените в правилника на фонда. При тази смяна такса не се заплаща.
 • Информацията, с която разполагат пенсионноосигурителното дружество, осигурителните посредници и упълномощените от тях лица за Вас, Вашите наследници и осигурителите, да не бъде предоставяна на трети лица с изключение на случаите, предвидени в закон;
 • Да подавате сигнали за нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество до попечителския съвет на фонда и до Комисията за финансов надзор. Те са длъжни да отговорят писмено на жалбата Ви до два месеца от датата на получаването ѝ.
 • Да търсите имуществена отговорност по съдебен ред на пенсионноосигурителното дружество за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на неговите задължения по отношение на управлението и представляването нафонда.
 • Приходите Ви от инвестиране на активите на универсалния пенсионен фонд, разпределени по Вашата индивидуална партида, да не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
 • Да сключите пенсионен договор с пенсионноосигурителното дружество при придобиване право на пенсия, който да съдържа информация относно: личните данни на пенсионера; вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване; реда и начина за изплащане на пенсията; правата на наследниците Ви; реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера; разходите по изплащането на пенсията и условията за прекратяване на договора.
 • Да се прехвърлите от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване. Промените в Кодекса за социално осигуряване, които влезнаха в сила на 15 август 2015 г., Ви позволяват да се откажете от „втората“ пенсия в Универсален пенсионен фонд (УПФ) и да се осигурявате само в Държавното обществено осигуряване (ДОО). След като започнете работа в рамките на три месеца трябва да изберете универсален пенсионен фонд или служебно ще бъдете разпределен в някой от деветте. След това може да се откажете да се осигурявате в него и вноската Ви от 5% да бъде пренасочена към ДОО. За целта трябва да подадете заявление в регионалния клон на НАП по местоживеене. Тези осигуровки се събират в Сребърния фонд, защото след време отново може да решите да прехвърлите вноските си към частен фонд, но вече трябва да е минала поне една година от прехвърлянето Ви от УПФ към ДОО.

 От 01 януари 2022 г. действат други срокове за упражняване на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване.:
- от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1

 • Да получавате срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране. Средствата от професионалния фонд ще Ви бъдат изплатени като срочна пенсия за периода от ранното пенсиониране до момента на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване. Работещите в условията на първа категория труд трябва да имат не по-малко от 10 години осигурителен стаж, а за втора категория – не по-малко от 15 години при условията на съответната категория труд.
 • Да получите до 50% от средствата по индивидуалната Ви партида при трайно намалена работоспособност /инвалидизиране/ над 89.99%. Да изтеглите еднократно или да прехвърлите натрупаните средства по индивидуалната Ви партида от професионалния фонд в универсален фонд при пенсиониране, ако дотогава не сте придобили правото на професионална пенсия.
 • При смърт на осигуреното лице/пенсионера, преживелият съпруг и неговите деца и/или внуци, а в случай че няма такива, неговите родители могат да получат еднократно или разсрочено средствата по партидата му, съответно остатъка от тях. Редът за наследяване на изброените категории лица се определя съгласно Закона за наследството. Да изберете самостоятелно професионален пенсионен фонд чрез подаване на индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество в срок до три месеца от възникване на задължението Ви за осигуряване. Ако не направите избора си в рамките на посочения срок, ще бъдете служебно разпределен в някой от действащите фондове.
 • Да поискате предварително образец от осигурителния договор – поискайте този документ от осигурителния посредник, той е длъжен да Ви го предостави.
 • Да получавате безплатно на посочения от Вас пощенски адрес до 31 май всяка година извлечение от индивидуалната Ви партида за предходната календарна година. При поискване имате право да получите допълнителна информация за индивидуалната си партида от Вашето пенсионноосигурително дружество.
 • Да промените участието си в първоначално избрания професионален пенсионен фонд и да прехвърлите натрупаните средства по партидата от един в друг фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, две години след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение, а след това – веднъж годишно. За целта е необходимо да подадете заявление за промяна на участие до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете. Заявлението се подава в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по електронен път. Заявлението на хартиен носител трябва да бъде с нотариална заверка на подписа Ви, а електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
 • Да се запознаете с правилника на професионалния пенсионен фонд и с всички негови изменения и допълнения.
 • Информацията, с която разполагат пенсионноосигурителното дружество, осигурителните посредници и упълномощените от тях лица за Вас, Вашите наследници и осигурителите, да не бъде предоставяна на трети лица с изключение на случаите, предвидени в закон.
 • Да подавате сигнали за нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество до попечителския съвет на фонда и до Комисията за финансов надзор. Те са длъжни да отговорят писмено на жалбата Ви до два месеца от датата на получаването ѝ.
 • Да търсите имуществена отговорност по съдебен ред на пенсионноосигурителното дружество за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на неговите задължения по отношение управлението и представляването фонда.
 • Приходите Ви от инвестиране на активите на професионалния пенсионен фонд, разпределени по Вашата индивидуална партида да не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • Да сключите пенсионен договор с пенсионноосигурителното дружество при придобиване право на пенсия, който да съдържа информация относно: личните данни на пенсионера; вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване; срока на получаване на пенсията; реда и начина за изплащане на пенсията; правата на наследниците Ви; реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера; разходите по изплащането на пенсията и условията за прекратяване на договора.

 • Да получавате пенсия за старост при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или до 5 години преди навършването на възрастта за пенсиониране. По Ваш избор пенсията може да бъде пожизнена или срочна. Необходимо е да имате предвид, че някои доброволни пенсионни фондове предлагат само срочни пенсии.
 • Да получавате пенсия за инвалидност. Пенсията е пожизнена или срочна в зависимост от решението на ТЕЛК/НЕЛК.
 • При придобиване на право на лична пенсия за старост или инвалидност имате право на избор между съответния вид пенсия и еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната Ви партида.
 • При смърт на осигуреното лице на посочените от него в осигурителния договор ползващи лица се изплаща наследствена пенсия. Когато не са определени такива лица, натрупаните средства се изплащат на наследниците по закон.
 • Да изтеглите средствата, натрупани от лични вноски по индивидуалната Ви партида. Средствата от вноски на работодателя Ви не могат да бъдат изтегляни преди придобиване на право на пенсия. Средствата от вноски на друг осигурител могат да бъдат изтеглени, ако това право не е ограничено в договора с другия осигурител.
 • Да поискате предварително образец на осигурителния договор – поискайте този документ от осигурителния посредник, той е длъжен да Ви го даде.
 • Да получите безплатно на посочения от Вас пощенски адрес до 31 май всяка година извлечение от индивидуалната Ви партида за предходната календарна година. При поискване имате право да получите допълнителна информация за индивидуалната си партида от Вашето пенсионноосигурително дружество.
 • Да се прехвърлите в друг доброволен фонд веднъж в рамките на една календарна година. При осигуряване с вноски на работодател или трето лице (т.нар. друг осигурител) е възможно това Ваше право да е ограничено в осигурителния договор. За да се прехвърлите е необходимо да подадете заявление за прехвърляне до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете. Заявлението се подава в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по електронен път. Заявлението на хартиен носител трябва да бъде с нотариална заверка на подписа Ви, а електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
 • Да се запознаете с правилника на фонда и с всички негови изменения и допълнения.
 • Информацията, с която разполагат пенсионноосигурителното дружество, осигурителните посредници и упълномощените от тях лица за Вас, Вашите наследници и осигурителите, да не бъде предоставяна на трети лица с изключение на случаите, предвидени в закон.
 • Да подавате сигнали за нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество до консултативния съвет на фонда и до Комисията за финансов надзор. Те са длъжни да отговорят писмено на жалбата Ви до два месеца от датата на получаването ѝ.
 • Да търсите имуществена отговорност по съдебен ред на пенсионноосигурителното дружество за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на неговите задължения по отношение управлението и представляването фонда
 • Приходите Ви от инвестиране на активите на доброволния пенсионен фонд, разпределени по Вашата индивидуална партида да не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • Да сключите пенсионен договор с пенсионноосигурителното дружество при придобиване право на пенсия, който да съдържа информация относно имената и личните данни на пенсионера; вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване; срока на получаване на пенсията; реда и начина за изплащане на пенсията; правата на наследниците Ви; реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера; разходите по изплащането на пенсията и условията за прекратяване на договора.

Право на лична пенсия за старост
Правото на лична пенсия за старост при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми възниква при навършване на 60-годишна възраст за жените и мъжете. Съгласно условията на професионалната схема, уговорени в колективното споразумение, съответно в колективния трудов договор, фондът може да изплаща на осигуреното лице пенсията за старост до 5 години преди навършване на 60-годишна възраст. Пенсията е срочна съгласно условията на професионалната схема.

Право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата, натрупани по индивидуалната партида
При придобиване на право на пенсия от фонда по професионални схеми, Вие имате право на избор между получаването на пенсия и еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната Ви партида.

Право на изтегляне на средства преди придобиване на право на пенсия
Вие можете да изтеглите средствата по своята индивидуална партида, съобразно уговореното в колективния трудов договор, съответно колективното споразумение за професионалната схема.

Право на прехвърляне
При прекратяване на правоотношението с предприятието осигурител Вие имате право да прехвърлите натрупаните средства от лични вноски по индивидуалната партида или част от тях от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в друг такъв фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Освен това можете да прехвърлите средствата по индивидуалната си партида съобразно уговореното в колективния трудов договор, съответно колективното споразумение за професионалната схема.

Права на наследниците
Лицата, които имат право на еднократно или разсрочено изплащане от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при смърт на осигуреното лице или на пенсионер, се определят в колективното споразумение или колективния трудов договор. Когато няма такива лица, натрупаните средства по индивидуалната партида се дължат съгласно Закона за наследството.

1. Да получите безплатно на посочения от Вас пощенски адрес до 31 май всяка година извлечение от индивидуалната Ви партида за предходната календарна година. При поискване можете получите допълнителна информация за индивидуалната си партида от Вашето пенсионноосигурително дружество.
2. Да се запознаете с правилника на фонда и с всички негови изменения и допълнения.
3. Да получите ежегодна информация за:
 • всяка промяна в схемата, произтичаща от изменения и допълнения в нормативната уредба или в правилника за организацията и дейността на фонда;
 • размера на натрупаните средства, видовете плащания и начините за тяхното получаване при придобиване право на съответния вид пенсия;
 • рисковете при инвестиране и при управление на професионалната схема и лицата, които поемат тези рискове.
4. Да получите при поискване:
 • Годишния финансов отчет на фонда и годишния доклад за схемата, по която сте осигурен;
 • Информация относно инвестиционната политика на фонда и относно структурата на инвестиционния портфейл;
 • Информация за реда и начина на прехвърляне на натрупаните средства в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, при прекратяване на дейността, въз основа на която сте осигурен;
 • Информацията, с която разполагат пенсионноосигурителното дружество, осигурителните посредници и упълномощените от тях лица за Вас, Вашите наследници и осигурителите, да не бъде предоставяна на трети лица с изключение на случаите, предвидени в закон.

 • Да подавате сигнали за нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество до Комисията за финансов надзор;
 • Да търсите имуществена отговорност по съдебен ред на пенсионноосигурителното дружество за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на неговите задължения по отношение управлението и представляването фонда;
 • Приходите Ви от инвестиране на активите на фонда, разпределени по Вашата индивидуална партида да не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
 • Да сключите пенсионен договор с пенсионноосигурителното дружество при придобиване право на пенсия, който да съдържа информация относно имената и личните данни на пенсионера; вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване; срока на получаване на пенсията; реда и начина за изплащане на пенсията; правата на наследниците Ви; реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера; разходите по изплащането на пенсията и условията за прекратяване на договора.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=OvGR5_gvJr8″ title=“Допълнително пенсионно осигуряване“][/vc_column][/vc_row]