Какво е важно да знаем за Колективните инвестиционни схеми

За извършване на дейност като колективна инвестиционна схема се изисква да е издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд от Комисията за финансов надзор (КФН). Полученият лиценз, съответно разрешение, дава право на колективната инвестиционна схема да извършва дейност на територията на всички държави членки на ЕС.

При издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд, инвестиционното дружество, съответно договорният фонд, се вписва във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Едновременно, с издаването на лиценза на инвестиционното дружество и разрешението на управляващо дружество за организиране и управление на договорен фонд, КФН потвърждава проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема.

Никой няма право да извършва дейност по чл. 4, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, без да е получил лиценз, съответно разрешение от КФН.

Проспектът съдържа информацията, необходима на инвеститорите за извършването на информирана преценка на предлаганата инвестиция, в т.ч. на произтичащите от нея рискове. Проспектът съдържа и информация за рисковия профил на колективната инвестиционна схема, както и информация за категориите активи, в които колективната инвестиционна схема може да инвестира.

Към проспекта на КИС се прилага документ с ключова информация за инвеститорите. В случай, че колективната инвестиционна схема се състои от отделни подфондове, за всеки подфонд се изготвя отделен документ с ключова информация за инвеститорите.

Документът с ключовата информация за инвеститорите представя основните характеристики на съответната колективна инвестиционна схема, така че инвеститорите да могат да разберат характера и рисковете на инвестиционния продукт, който им се предлага, и впоследствие да вземат инвестиционни решения въз основа на информацията.

Ключовата информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация, която е вярна, ясна и не подвеждаща и кореспондира със съответните части на проспекта.

Актуална версия на документа с ключова информация за инвеститорите се публикува на интернет страницата на управляващото и на инвестиционното дружество и трябва да е налична до последващата актуализация.

Управляващото дружество е длъжно при поискване от страна на инвеститор, безплатно да предостави: проспекта, документа с ключовата информация за инвеститорите и последните публикувани годишен и 6-месечен отчет на управлявана от него колективна инвестиционна схема.

Управляващото дружество на КИС публикува по подходящ начин, определен в проспекта, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете й при всяко тяхно определяне до края на работния ден, следващ деня на изчисляването им.

– данни за КИС и за компетентния орган на държавата членка по произход на КИС;

– кратко описание на инвестиционните цели и инвестиционната политика на КИС;

– историческо представяне на резултатите от дейността или прогнози за очакваните резултати от дейността, когато е приложимо;

– разходи и такси;

– рисков профил и възвръщаемост на инвестицията, включващи предупреждения във връзка с рисковете, свързани с инвестиции в съответната КИС.

Преди да подходят към инвестиция в КИС, инвеститорите е необходимо да са осведомят за вида и размера на всички такси, комисиони и разходи, които пряко или косвено се поемат от тях.