Органът за финансов надзор на Република Румъния открива производство по несъстоятелност на „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“

Съдът в гр. Букурещ, Република Румъния, е открил производство по несъстоятелност на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.

На 20.02.2020 г. Органът за финансов надзор на Република Румъния отне лиценза на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД с решение, взето на 19.02.2020 г. В съответствие с решението на румънския надзорен орган КФН наложи забрана на 02.03.2020 г.  на българския клон на застрахователя – „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България“ КЧТ да сключва нови застрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях след датата на отнемането на лиценза.

Румънският надзор указва, че всяко лице, което има застрахователна претенция срещу дружеството, в случай на настъпване на събитие по рискове, покрити от валидна застрахователна полица, сключена със застрахователното дружество между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори, има право да заведе претенцията си към застрахователното дружество.

Румънският Гаранционен фонд ще започне да изплаща вземания на кредиторите на застрахователя едва след влизане в сила на решението.

Пазарният дял на клона на база премийния приход на пазара по общо застраховане в България към края на 2018 г., с включен приход  на всички клонове, извършващи дейност на територията на България към края на 2018 г., възлиза на 0,3 на сто. Основната дейност на клона е по застраховки „Пожар и природни бедствия“, „Други щети на имущество“, „Обща гражданска отговорност“ и „Гаранции“. Клонът в България не сключва застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“ за моторни превозни средства у нас.

Сумите не могат да надхвърлят прага, предвиден в закона, т.е. 450 000 румънски леи  (183 439.12 лева по курса на БНБ) на кредитор по застрахователно вземане, без значение броя на полиците, обясняват от Органа за финансов надзор на Румъния.