Осигуряване в пенсионен фонд – кой, как, кога?

Можете да подадете заявлението лично в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез осигурителен посредник (като заявлението трябва да бъде нотариално заверено), или по електронната поща, подписано с електронен подпис. Адресите и телефоните на офисите на всяко пенсионноосигурително дружество можете да намерите на неговата интернет страница. Следва да сключите осигурителен договор с дружеството и да получите екземпляр от него.

В случай, че не изберете фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в тримесечен срок от възникване на задължението за осигуряване, то ще бъдете служебно разпределени в такъв фонд.

Промените в Кодекса за социално осигуряване, които влязоха в сила на 15 август 2015 г., Ви позволяват да се откажете от „втората“ пенсия в Универсален пенсионен фонд (УПФ) и да се осигурявате само в Държавното обществено осигуряване (ДОО). След като започнете работа в рамките на три месеца трябва да изберете универсален пенсионен фонд или служебно ще бъдете разпределен в някой от девете. След това можете да се откажете да се осигурявате в него и вноската ви от 5 % да бъде пренасочена към ДОО.  За целта трябва да подадете заявление в регионалния клон на НАП по местоживеене. Тези осигуровки се събират в Сребърния фонд, защото след време отново можете да решите да прехвърлите вноските си към частен фонд, но вече трябва да е минала поне една година от прехвърлянето ви от УПФ към ДОО.

Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на пенсионна възрастта и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване.

От 01 януари 2022 г. действат други срокове за упражняване на това право:
- от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
- след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1.

Имате право да смените и дружеството, което управлява Вашия универсален пенсионен фонд (УПФ). Смяна на пенсионния фонд може да бъде направена първоначално една година след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение. След това имате право да се прехвърляте в нов фонд след изтичане на една година от направения по-рано избор. За целта е необходимо да подадете заявление за промяна на участие до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете.

Заявлението се подава в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по електронен път. Заявлението на хартиен носител трябва да бъде с нотариална заверка на подписа Ви, а електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис. При подаване на заявлението се сключва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество. За промяна на участие не се дължи такса.

Осигурителните вноски се събират от Националната агенция за приходите (НАП). Работодателите удържат от трудовото възнаграждение частта от осигурителната вноска, която е за сметка на работника, и заедно с частта, която поема самия работодател, я превеждат на НАП. Впоследствие приходната агенция превежда вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване на съотвения пенсионен фонд, в който е осигурено лицето.