Пенсионноосигурителни дружества, пенсионни фондове и осигурителни посредници

Допълнителното пенсионно осигуряване обхваща II-ри и III-ти стълб на българската пенсионна система. То се осъществява чрез участие във фондове за допълнително пенсионно осигуряване, които се учредяват и управляват от пенсионноосигурителни дружества. Те са акционерни дружества, лицензирани от Комисията за финансов надзор. В момента дейност осъществяват девет пенсионноосигурителни дружества. Това са ПОК „Доверие” АД, ПОК „Съгласие” АД, ПОК „ДСК-Родина” АД, ПОД „Алианц България” АД, „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, ПОАД „ЦКБ-Сила” АД, „ПОД-Бъдеще” АД, ПОД „Топлина” АД и „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Всяко пенсионноосигурително дружество може да управлява универсаленпрофесионален и доброволен фонд, както и доброволен фонд по професионални схеми след получаване на отделно разрешение за това. Дружеството може да управлява само по един фонд от съответния вид и не може да осъществява друга дейност извън допълнително пенсионно осигуряване.

Самостоятелно юридическо лице, отделно от дружеството, което го управлява. За него дружеството води отделно счетоводство. На практика участието във фонд за допълнително пенсионно осигуряване започва след сключване на осигурителен договор между осигуреното лице и пенсионноосигурителното дружество.

Физически или юридически лица, които работят по договор с пенсионноосигурителното дружество и имат правото да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително пенсионно осигуряване. Те не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.