Прехвърляне в нов пенсионен фонд

Осигурените лица в доброволен пенсионен фонд могат да се прехвърлят в друг доброволен фонд веднъж в рамките на една календарна година.

Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства от личните вноски или част от тях в друг доброволен фонд по професионални схеми управляван от друго дружество в случаите на прекратяване на правоотношението между предприятието осигурител и него.
Таксата за прехвърляне от фонд във фонд отпадна.

За да се прехвърлите в друг пенсионен фонд е необходимо да подадете заявление само до дружеството, което управлява избраният от вас (нов) пенсионен фонд. Заявлението е по образец и се подава подписано с квалифицирн електронен подпис на лицето – в случай, че се подава като електронен документ или трябва да е с нотариална заверка на подписа, ако е на хартиен носител.