Често използвани термини в областта на допълнителното пенсионно осигуряване

На този принцип са основани ІІ-ри стълб и ІІІ-ти стълб на пенсионното осигуряване – задължителното допълнително пенсионно осигуряване и доброволното пенсионно осигуряване. Средствата на всяко осигурено лице се натрупват по негова индивидуална партида, на базата на която се изчислява пенсията му. Средствата от осигурителните вноски се инвестират в определени по закон активи и при определени ограничения с цел получаване на доходност. Доходът, реализиран от инвестиране на средствата се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените лица. Така, размерът на допълнителната пенсия зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето и постигната доходност от инвестиции на фонда.

Акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон и лицензирано по Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Създава като отделни юридически лица и управлява фондове за допълнително пенсионно осигуряване.  Едно пенсионноосигурително дружество може да управлява универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд,  както и доброволен фонд по професионални схеми, след получаване на отделно разрешение за това.  Дружеството може да управлява само по един фонд от съответния вид. То не може да осъществява друга дейност, освен допълнително пенсионно осигуряване.

Пенсионният фонд е самостоятелно юридическо лице, отделено от дружеството, което го управлява. За него дружеството води отделно счетоводство и съставя отделни финансови отчети. Активите на пенсионния фонд се състоят от паричните вноски на осигурените в него, дохода, реализиран от управлението на вноските, намалени с таксите и удръжките, които пенсионноосигурителното дружество събира. Българското законодателство позволява съществуването на два задължителни фонда – професионален и универсален и един доброволен. Средствата на осигурените се набират по индивидуални партиди. Не се позволява преразпределяне на средства от една партида в друга.

Осигурителни посредници могат да бъдат физически или юридически лица, като осигурителните посредници – юридически лица могат да упълномощават физически лица. Осигурителните посредници и упълномощените лица имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително пенсионно осигуряване от името и за сметка на едно пенсионноосигурителното дружество, както и да извършват други дейности по допълнително пенсионно осигуряване съгласно сключения с дружеството писмен договор. Те не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество и са длъжни да спазват определени изисквания при рекламирането на пенсионните продукти, като нямат право да обещават специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги, свързани с прехвърляне в друг пенсионен фонд.
В случай, че имате съмнения, дали определено лице, представящо се за осигурителен посредник, действително е такъв, може да поискате да се легитимира с карта, издадена от пенсионноосигурителното дружество, за което работи. Друг начин да проверите дали лицето е осигурителен посредник е да направите справка във водения от Комисията за финансов надзор регистър, достъпен на нейната интернет страница.
За да бъде гарантиран свободният Ви избор на пенсионен фонд, Кодексът за социално осигуряване предвижда, че работодателят не може да бъде осигурителен посредник по отношение на своите работници. Вашият избор на пенсионен фонд е въпрос на личен избор и отговорност, и за това не сте длъжни да се съобразявате с „препоръки” на работодателя Ви, синдикални дейци или каквито и да било лица.

Най-общо, това е Вашата сметка в пенсионния фонд. Тя е поименна, по нея се натрупват само Вашите вноски и се добавя доходът, получен при инвестиране на средствата на пенсионния фонд.

Стойността на един дял на пенсионен фонд може да Ви послужи като ориентир за това доколко ефективно се инвестират средствата Ви и колко средства са натрупани в индивидуалната Ви партида. Доходът от инвестирането на средствата на фонда се добавя при определяне на стойността на един дял. Съпоставяйки стойностите на тази величина в началото и края на даден период, Вие можете да разберете, какво е увеличението/намалението на Вашите средства за този период в резултат на тяхното инвестиране. Стойността на един дял на пенсионен фонд се изчислява ежедневно за всеки пенсионен фонд и се оповестява от пенсионните дружества на интернет страницата им. Информация за стойностите на един дял за всички фондове е налична и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.