Осигуряване в доброволен пенсионен фонд по професионални схеми

Размерът на осигурителните вноски, които предприятието осигурител прави за своите работници, се определя в колективния трудов договор, съответно колективното споразумение за създаване на професионалната схема. В случай че сте осигурен по такава схема, Вие можете да правите и лични вноски съгласно договореностите за създаване на схемата. Необходимо е да се има предвид, че внасянето на осигурителни вноски от предприятието осигурител не Ви задължава да правите вноски за своя сметка. При внасяне на лични вноски от Ваша страна предприятието осигурител е длъжно да ги удържи от възнаграждението Ви и да ги преведе по сметка на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Както и при останалите видове допълнително пенсионно осигуряване, и в този случай Вашите средства не просто се съхраняват дългосрочно по личната Ви сметка (индивидуална партида). Те, заедно с натрупаните средства на другите осигурени в същия фонд, се управляват от пенсионноосигурителното дружество, като се инвестират  съгласно законово определени правила в различни активи - ценни книжа, банкови депозити, недвижими имоти - за да осигурят добра доходност в дългосрочен план. Доходът, реализиран от инвестиране на средствата, се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените лица. Това е така нареченият капиталов принцип на осигуряване.
В Кодекса за социално осигуряване подробно са разписани правилата за инвестиране на средствата и инвестиционните ограничения. Изискванията към инвестирането на средствата в доброволните фондове са по-либерални в сравнение с универсалните и професионалните фондове.

Има няколко начина да се получи нужната информация. Единият е чрез документ, който се нарича „годишно извлечение от индивидуална партида на осигуреното лице“. Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който сте осигурен, е задължено да Ви изпраща извлечение от партидата по пощата всяка година до края на месец май. Извлечението съдържа информация за размера на средствата по личната Ви партида към края на предходната година, постъпилите вноски, натрупаната доходност, извършените плащания и начислените такси и удръжки.
Ако искате да проверите текущото състояние по Вашата партида, можете да поискате тази информация от пенсионноосигурителното дружество. Повечето дружества дават възможност справката да се прави чрез интернет страниците им.
Като ориентир за това доколко ефективно се инвестират средствата Ви може да Ви послужи стойността на един дял в пенсионния фонд. Нарастването на стойността на един дял отразява постигнатата доходност от инвестициите, в резултат на която се увеличават средствата по Вашата партида. Стойността на един дял на всеки пенсионен фонд се изчислява ежедневно и се оповестява от пенсионноосигурителните дружества в офисите и на интернет страниците им. Те са длъжни да публикуват тези данни и в един централен ежедневник веднъж месечно. Информация за стойностите на един дял за  всички фондове е налична и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

При прекратяване на правоотношението с предприятието осигурител Вие имате право да прехвърлите натрупаните средства от лични вноски по индивидуалната партида или част от тях от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в друг такъв фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Освен това можете да прехвърлите средствата по индивидуалната си партида съобразно уговореното в колективния трудов договор, съответно колективното споразумение за професионалната схема.
Прехвърлянето на средствата се извършва чрез подаване на заявление за това до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете. Заявлението се подава в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по електронен път. Заявлението на хартиен носител трябва да бъде с нотариална заверка на подписа Ви, а електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
Професионална схема може да бъде прехвърлена в друг доброволен фонд по професионални схеми въз основа на допълнително споразумение между страните по колективното споразумение, съответно по колективния трудов договор.

Правото на лична пенсия за старост при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми възниква при навършване на 60-годишна възраст за жените и мъжете. Съгласно условията на професионалната схема, уговорени в колективното споразумение, съответно в колективния трудов договор, фондът може да изплаща на осигуреното лице пенсията за старост до 5 години преди навършване на 60-годишна възраст. Пенсията е срочна съгласно условията на професионалната схема.
Вие можете да изтеглите средствата по своята индивидуална партида, съобразно уговореното в колективния трудов договор, съответно колективното споразумение за професионалната схема.
Подобно на осигуряването в доброволен пенсионен фонд, и при внасяне на лични вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми те се приспадат от размера на облагаемия Ви доход (до 10 % от данъчната основа).
Приходите от инвестиране на активите на фонда, разпределени по индивидуалната Ви партида, не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Получените пенсии и/или суми от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при придобиване на право на пенсия не се облагат с данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.