Пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд

Ако работещите при тежки или вредни условия на труд – І и ІІ категория – са родени след края на 1959 г., то те се осигуряват едновременно в професионален и универсален пенсионни фондве.
Този вид осигуряване е задължително. Затова, когато започвате работа при тежки или вредни условия на труд – І и ІІ категория –в рамките на три месеца трябва да изберете в кой професионален пенсионен фонд желаете да бъдете осигурен и да подадете заявление за участие до пенсионноосигурителното дружество, което го управлява. Можете да го подадете в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез осигурителен посредник или като електронен документ, подписан с електронен подпис. Списък с адресите и телефоните на офисите на всяко пенсионноосигурително дружество можете да намерите на неговата интернет страница. След подаване на заявлението сключвате осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество. Трябва да получите екземпляр от него, като Ви препоръчваме да поискате и копие от правилника за организацията и дейността на пенсионния фонд.  Тези документи е добре да се съхраняват,  тъй като в тях са описани условията, при които се осигурявате.
Ако в рамките на три месеца не подадете заявление за участие, ще бъдете служебно разпределен в някой от действащите на пазара професионални пенсионни фондове.
При промяна на местоработата, но при запазване на същите условия на труд, новият Ви работодател ще продължи да превежда дължимите осигурителни вноски към избрания от Вас пенсионен фонд.

Вноските в професионален пенсионен фонд се превеждат ежемесечно по Ваша лична сметка, наречена индивидуална партида.
Вноските в професионален пенсионен фонд са изцяло за сметка на работодателя. Те са в размер на 12% от осигурителния доход за работещите в условия на І категория труд и 7% – за работещите в условия на ІІ категория труд. Превеждат се от работодателите по сметка в Националната агенция за приходите (НАП). Впоследствие НАП превежда постъпилите вноски към професионалния фонд на осигуреното лице. В случай че Вашият работодател не превежда тези вноски, трябва да сигнализирате в НАП.

Вие можете да разберете дали се внасят осигурителните Ви вноски като направите справка за това във фиша за месечното Ви трудово възнаграждение. Можете да проверите и чрез портала за електронни услуги на интернет страницата на НАП – www.nap.bg –   в  „е-услуги с ПИК“. Данните са достъпни след въвеждане на Вашия ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК). В случай че нямате ПИК, можете да си извадите такъв код като подадете съответното заявление в НАП. Ако установите, че наистина социалните осигуровки не са превеждани от работодателя Ви, трябва да сигнализирате в НАП.

Както и при останалите видове допълнително пенсионно осигуряване, и в този случай Вашите средства не просто се съхраняват дългосрочно по личната Ви сметка (индивидуална партида). Те, заедно със натрупаните средства на другите осигурени в същия фонд, се управляват от пенсионноосигурителното дружество като се инвестират съгласно законово определени правила в различни активи – ценни книжа, банкови депозити, недвижими имоти – за да осигурят добра доходност в дългосрочен план. Доходът, реализиран от инвестиране на средствата се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените лица. Това е така нареченият капиталов принцип на осигуряване.
В Кодекса за социално осигуряване подробно са разписани правилата за инвестиране на средствата и инвестиционните ограничения. По отношение на професионалните фондове е предвидено инвестициите да са с по-консервативен характер в сравнение с доброволните фондове.  Например, по-малка част от набраните средства могат да се влагат в рискови финансови инструменти като акции.
Разумното инвестиране води до увеличаване на средствата на осигурените, но тяхното постоянно нарастване не е гарантирано. Постигнатата доходност зависи в най-висока степен от конкретните пазарни условия. Въпреки че има въведени механизми за защита на Вашите средства като определяне на минимална доходност, то те не могат да Ви гарантират положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства. Същевременно икономическата теория и практика показват, че дългосрочният характер на инвестирането на тези средства преодолява подобни временни спадове.

Има няколко начина да се получи нужната информация. Единият е чрез документ, който се нарича „годишно извлечение от индивидуална партида на осигуреното лице“. Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който сте осигурен, е задължено да Ви изпраща извлечение от партидата по пощата всяка година до края на месец май. Извлечението съдържа информация за размера на средствата по личната Ви партида към края на предходната година, постъпилите вноски, натрупаната доходност, извършените плащания и начислените такси и удръжки.
Ако искате да проверите текущото състояние по Вашата партида, можете да поискате тази информация от пенсионноосигурителното дружество. Повечето дружества дават възможност справката да се прави чрез интернет страниците им.
Като ориентир за това доколко ефективно се инвестират средствата Ви може да Ви послужи стойността на един дял в пенсионния фонд. Нарастването на стойността на един дял отразява постигнатата доходност от инвестициите, в резултат на която се увеличават средствата по Вашата партида. Стойността на един дял на всеки пенсионен фонд се изчислява ежедневно и се оповестява от пенсионноосигурителните дружества в офисите и на интернет страниците им. Те са длъжни да публикуват тези данни и в един централен ежедневник веднъж месечно. Информация за стойностите на един дял за всички фондове е налична и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Смяна на пенсионния фонд може да бъде направена две години след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение, а след това имате право да променяте фонда веднъж годишно, без да заплащате такса за това. За целта е необходимо да подадете заявление за промяна на участие до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете. Заявлението се подава в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по електронен път. Заявлението на хартиен носител трябва да бъде с нотариална заверка на подписа Ви, а електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис. При подаването на заявлението се сключва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество.

Ако не сте съгласни с направени промени в правилника на фонда, които не произтичат от изменения в нормативната уредба, съществува правна възможност да се прехвърлите в нов пенсионен фонд, без да бъдат прилагани ограниченията по отношение на сроковете. Правото на прехвърляне трябва да бъде упражнено в 3-месечен срок от уведомяването на осигурените лица за измененията в правилника в два централни ежедневника или лично.

Средствата от професионален фонд се изплащат като срочна пенсия за периода от ранното пенсиониране на лицето до момента на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване. Работещите в условията на първа категория труд трябва да имат не по-малко от 10 години, а за втора категория – не по-малко от 15 години стаж при условията на съответната категория труд. Пенсията от професионалните фондове се получава до момента на придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване. При настъпила инвалидност над 70.99% лицето може еднократно да изтегли до 50% от средствата си. При смърт на осигуреното лице или на пенсионера средствата по индивидуалната му партида (съответно остатъкът от тях) се изплащат еднократно или разсрочено на определени категории негови наследници, като се спазва редът за наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.

Плащанията от ППФ не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.