Пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд

Родените след 31.12.1959 г., които получават трудови доходи, имат право и възможност да получават пенсии от три източника. Първата пенсия е от НОИ (от Държавно обществено осигуряване – ДОО), другата е от универсален пенсионен фонд (от частно пенсионноосигурително дружество). Третият вид пенсия може да се получава само в случай на допълнително доброволно осигуряване в частен пенсионен фонд. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на пожизнена пенсия, която ще получавате допълнително към пенсията от Държавното обществено осигуряване (ДОО). Изключение правят само някои определени категории държавни служители, осъществяващи дейност, свързана с националната сигурност.

Смисълът на „вторият стълб“ e частните пенсионноосигурителни дружества (9 на брой към 31.12.2020г.) да инвестират събраните средства от индивидуалните партиди на осигуряващите се и да реализират доходност, която да се отрази на размера на бъдещата пенсия. Koлĸoтo пo-удачна e инвестицията, тoлĸoвa доходността пo личната партида ще бъде пo-висока.

„Третият стълб“ на пенсионната система дава възможност за доброволни вноски във фонд за доброволно пенсионно осигуряване. Фондът управлява събраните средства, като има възможност да ги инвестира с цел да получи доходност. При настъпване на пенсионна възраст, натрупаните средства се изплащат като срочна или като пожизнена пенсия. Разликата между този стълб и „вторият стълб“ е в това, че в „третия стълб“ участието е напълно доброволно и размерът, както и периодичността на вноските са по желание на лицето.

Всеки, който започва за първи път работа (независимо от това дали на трудов, граждански договор или е самоосигуряващ се), трябва да започне да се осигурява за т.нар. „втора пенсия“. В 3-месечен срок от началото на трудовата дейност следва да изберете фонд,  в който да постъпват Вашите вноски. За да започнете да се осигурявате в него, е необходимо да подадете заявление до пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда.

Можете да го подадете лично в офис на пенсионноосигурителното дружество (като заявлението трябва да бъде нотариално заверено), чрез осигурителен посредник (нотариално заверено) или по електронната поща, подписано с електронен подпис. 

Адресите и телефоните на офисите на всяко пенсионноосигурително дружество можете да намерите на неговата интернет страница.

Следва да сключите осигурителен договор с дружеството и да получите екземпляр от него. Препоръчваме Ви да поискате копие от правилника за организацията и дейността на съответния пенсионен фонд. Добре е да съхранявате тези документи, тъй като в тях са описани условията, при които се осигурявате.

Ако в рамките на първите три месеца от трудовата си кариера не упражните правото си на личен избор на пенсионен фонд или подадете повече от едно заявление, ще бъдете служебно разпределени в някой от деветте действащи към момента универсални пенсионни фондове.

При промяна на местоработата новият работодател ще продължи да превежда дължимите осигурителни вноски в избрания от Вас пенсионен фонд.

В случай, че временно останете без работа, нямате задължение да правите осигурителни вноски. Натрупаните средства по Вашата индивидуална партида ще продължат да се инвестират и по нея ще продължава да се разпределя доходност. Това са средства по лична партида и след като навършите пенсионна възраст, от тях ще получавате „втора“ пенсия, която ще допълва „първата“ пенсия, осигурена от НОИ.

Промените в Кодекса за социално осигуряване, които влезнаха в сила на 15 август 2015 г., Ви позволяват да се откажете от „втората“ пенсия в Универсален пенсионен фонд (УПФ) и да се осигурявате само в Държавното обществено осигуряване (ДОО). След като започнете работа в рамките на три месеца трябва да изберете универсален пенсионен фонд или служебно ще бъдете разпределен в някой от деветте. След това може да се откажете да се осигурявате в него и вноската ви от 5 % да бъде пренасочена към ДОО.  За целта трябва да подадете заявление в регионалния клон на НАП по местоживеене. Тези осигуровки се събират в Сребърния фонд, защото след време отново може да решите да прехвърлите вноските си към частен фонд, но вече трябва да е минала поне една година от прехвърлянето ви от УПФ към ДОО. Трябва да знаете, че такива промени може да правите до 5 години преди да настъпи възрастта Ви за пенсиониране.

Имате право да смените дружеството, което управлява Вашия универсален пенсионен фонд (УПФ). Смяна на пенсионния фонд може да бъде направена първоначално една година след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение. След това имате право да се прехвърляте в нов фонд ако е изтекла една година от сключването на поредния осигурителен договор. За целта е необходимо да подадете заявление за промяна на участие до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете.

Заявлението се подава в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по електронен път. Заявлението на хартиен носител трябва да бъде с нотариална заверка на подписа Ви, а електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис. При подаване на заявлението се сключва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество. За промяна на участие не се дължи такса.

Ако не сте съгласни с направените промени в правилника на фонда, които не произтичат от изменения в нормативната уредба, съществува правна възможност да се прехвърлите в нов пенсионен фонд, без да бъдат прилагани ограниченията по отношение на сроковете.

Вноските в универсален пенсионен фонд се превеждат ежемесечно по Ваша лична сметка, наречена индивидуална партида, в избрания универсален пенсионен фонд. Те са част от задължителните осигурителни вноски. Осигурителната вноска е в размер на 5% от осигурителния доход и се разпределя, като 2,8% са за сметка на работодателя и 2,2% – за Ваша сметка (при трудов договор). Вноските на самоосигуряващите се лица са изцяло за тяхна сметка.

Задължителните осигурителни вноски се събират от Националната агенция за приходите (НАП). Работодателите удържат от трудовото възнаграждение частта от вноската за Ваша сметка и я превеждат към НАП, а от там вноските се превеждат към фонда, в който сте осигурен. В случай, че Вашият работодател не превежда тези вноски, трябва да сигнализирате в НАП.

Можете да разберете дали се удържат осигурителните Ви вноски, като направите справка за това във фиша за месечното Ви трудово възнаграждение. Проверка дали вноските Ви постъпват в НАП може да направите и чрез портала за електронни услуги на интернет страницата на НАП – www.nap.bg – в „е-услуги с ПИК“. Данните са достъпни след въвеждане на Вашето ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК). В случай че нямате ПИК, можете да си извадите такъв код, като подадете съответното заявление в НАП.

Вашите средства не просто се съхраняват дългосрочно по личната Ви сметка (индивидуална партида). Те, заедно с натрупаните средства на другите осигурени в същия фонд, се управляват от пенсионноосигурителното дружество, като се инвестират съгласно законово определени правила в различни активи (финансови инструменти, банкови влогове, инвестиционни имоти), за да осигурят добра доходност в дългосрочен план. Доходът реализиран от инвестиране на средствата се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените лица. Това е така нареченият капиталов принцип на осигуряване.

В Кодекса за социално осигуряване подробно са разписани правилата за инвестиране на средствата и инвестиционните ограничения. По отношение на универсалните фондове, в закона е предвидено инвестициите да са с по-консервативен характер, в сравнение с тези на доброволните фондове. Например, по-малка част от средствата могат да се влагат в по-рискови финансови инструменти (акции).

Разумното инвестиране води до увеличаване на средствата на осигурените, но тяхното постоянно нарастване не е гарантирано. Постигнатата доходност зависи във висока степен от конкретните пазарни условия. Въпреки че има въведени механизми за защита на средствата във пенсионните фондове, като определяне на минимална доходност, те не могат да Ви гарантират положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства. Същевременно икономическата теория и практика показват, че дългосрочният характер на инвестирането на тези средства преодолява подобни временни спадове.

Има няколко начина да се получи информация за състоянието на средствата по индивидуалната Ви партида. Единият е чрез документ, който се нарича „годишно извлечение от индивидуална партида на осигуреното лице“. Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който сте осигурен, е задължено да Ви изпраща извлечение от партидата по пощата всяка година до края на месец май. Извлечението съдържа информация за размера на средствата по личната Ви партида към края на предходната година, постъпилите вноски, натрупаната доходност, извършените плащания и начислените такси и удръжки.

Ако искате да проверите текущото състояние по Вашата партида, можете да поискате тази информация от съответното пенсионно дружество. Повечето дружества дават възможност справката да се прави чрез интернет страниците им.

Като ориентир за това доколко ефективно се инвестират средствата Ви може да послужи стойността на един дял в пенсионния фонд. Нарастването на стойността на един дял отразява постигнатата доходност от инвестициите, в резултат на която се увеличават средствата по партидите в дадения фонд. Стойността на един дял на всеки пенсионен фонд се изчислява ежедневно и се оповестява от пенсионноосигурителните дружества в офисите и на интернет страниците им. Те са длъжни да публикуват тези данни и в един централен ежедневник веднъж месечно. Информация за стойностите на един дял за всички фондове е налична и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1., а именно:

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:

1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;

2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

Възможно е еднократно изплащане в размер до 50% от натрупаните средства при настъпване на инвалидност над 89.99%. При смърт на осигуреното лице или пенсионера, средствата по индивидуалната му партида (съответно остатъкът от тях) се изплащат еднократно или разсрочено на определени категории негови наследници (преживелият съпруг, низходящите или възходящите роднини), като се спазват редът за наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.

Пенсионноосигурителните дружества събират следните такси и удръжки за управление на универсален пенсионен фонд:

  1. Удръжка от всяка осигурителна вноска за управление на пенсионните фондове, в размер до:

а) 4,5 на сто – за 2016 г.;

б) 4,25 на сто – за 2017 г.;

в) 4 на сто – за 2018 г.;

г) 3,75 на сто – от 2019 г.;

  1. Инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, както следва:

а) до 0,9 на сто годишно – за 2016 г.;

б) до 0,85 на сто годишно – за 2017 г.;

в) до 0,8 на сто годишно – за 2018 г.;

г) до 0,75 на сто годишно – от 2019 г.

Таксата за прехвърляне от фонд във фонд отпадна.