Първично публично предлагане на акции на „Алтерко“ Ад

Комисията за финансов надзор потвържди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Алтерко“ АД. Емисията е в размер до 3 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева всяка.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.