Холдинг „Света София“ АД пуска в обръщение 20 000 броя облигации

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от Холдинг „Света София“ АД. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 лева на една облигация. Годишният лихвен процент е фиксиран в размер на 5%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 14.11.2019 г. и дата на падеж 14.11.2027 г. Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.