„Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД – прекратява дейност поради отнет лиценз

20 февруари 2020 г., Органът за финансов надзор на Република Румъния е взел решение за отнемане на лиценза на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД. Причината за това е, че компанията не  покрива минималното капиталово изискване. Наличен е недостиг на средства и дружеството е в състояние на неплатежоспособност. Следващата стъпка е да започнат правни процедури срещу компанията и да се подаде искане за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователя.

Какво следва?
Всяко лице, което предяви претенция срещу „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД след настъпването на рискове, покрити от валидна застрахователна полица между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори, може да иска застрахователната компания да му заведе претенцията.


Какви са сроковете?
В срок на 30 дни от датата на влизането в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователната компания „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД има задължението да предостави пълна документация по щетите за техническо-оперативните и счетоводни записи, свързани с тези щети, на румънския Гаранционен фонд за застраховане, за да публикува списъка на потенциалните застрахователни кредитори.


Според действащото законодателство румънският Гаранционен фонд за застраховане е отговорен за защитата на застрахователните кредитори срещу последствията на неплатежоспособност на застрахователна компания в рамките на лимит от 450 000 румънски леи (183 439.12 лева по курса на БНБ).
Застрахователната дейност, извършвана от „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД в Република България, също се покрива от съществуващия в Република Румъния Гаранционен фонд за застраховане.  

Съобщението за отнемането на лиценза е публикувано на интернет страницата на Органа за финансов надзор на Република Румъния.

За допълнителна информация
Комисията за финансов надзор на Република България своевременно ще публикува информация във връзка с откриването на производството по настоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД, Република Румъния. Всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България може да бъде открита на страницата на КФН.

Можете да получите още актуална информация и чрез информационния център на Комисията на безплатен телефонен номер: 0800 40 444