Автор: Венцислав Деспотов

Органът за финансов надзор на Република Румъния открива производство по несъстоятелност на „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“

Съдът в гр. Букурещ, Република Румъния, е открил производство по несъстоятелност на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. На 20.02.2020 г. Органът за финансов надзор на Република Румъния отне лиценза на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД с решение, […]

КФН потвърди желанието на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД да търгува облигациите си на регулиран пазар

На 02.07.2020 година Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД. Емисията е в размер на 11 000 000 евро, разпределени в 11 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, […]

КФН пусна емисия акции, които ще бъдат издадени от издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

На 02.07.2020 година КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. Емисията е в размер на 3 400 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,45 лева всяка, които ще бъдат издадени от […]