Автор: tantonov

Народното събрание избра Владимир Савов за заместник-председател на КФН и Петър Джелепов за член на Комисията

Днес, 23.07.2020 г., на редовно заседание на Народното събрание, депутатите избраха Владимир Савов за заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и Петър Джелепов за позицията на член на Комисията, отговарящ за политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. […]

„Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД – прекратява дейност поради отнет лиценз

20 февруари 2020 г., Органът за финансов надзор на Република Румъния е взел решение за отнемане на лиценза на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД. Причината за това е, че компанията не  покрива минималното капиталово изискване. Наличен е недостиг на средства и дружеството е в състояние на неплатежоспособност. Следващата стъпка е да […]

Първично публично предлагане на акции на „Алтерко“ Ад

Комисията за финансов надзор потвържди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Алтерко“ АД. Емисията е в размер до 3 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева […]

Холдинг „Света София“ АД пуска в обръщение 20 000 броя облигации

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от Холдинг „Света София“ АД. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 лева на една облигация. […]

През 2019 година Комисия за финансов надзор отново бе домакин на образователната програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България“ от 9 до 13 септември

От 9-ти до 13-ти септември 2019 г. се проведе образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” организирана от Комисията за финансов надзор (КФН) в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и  фондация „Атанас Буров”. В XVII-то издание на програмата участваха двайсет ученици от XI-ти клас и петима учители от средните професионални училища с […]

КФН вписа емисия акции, издадени от Холдинг „Нов век“ АД, гр. София

На 13.06.2019 г. КФН вписа емисия акции в размер на 1 499 968 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка,  издадени от Холдинг „Нов век“ АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на […]

КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от „Алмагест“ АД

На 13.06.2019 г. КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер до 250 000 броя привилегировани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 80 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Алмагест“ АД и за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 441 […]